Rekrutacja do chorzowskich przedszkoli i szkół

2022-02-02 13:42 Aktualności

Rekrutacja do  chorzowskich przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w systemie elektronicznym. Przed złożeniem wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy zapoznać się z ofertą placówki
na stronie internetowej.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2019, 2018, 2017
i 2016  zamieszkałe na terenie gminy Chorzów.

Dzieci sześcioletnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego – na podstawie art. 31 ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe.

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych
w rekrutacji do przedszkola.

UWAGA!: Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego NIE UCZESTNICZĄ
w procesie rekrutacyjnym!

W celu zapisania do przedszkola dziecka, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzic powinien zgłosić się w terminie od 11 marca do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
wraz z uzupełnionym wnioskiem – zał. nr 1 do Zasad organizacji kształcenia dzieci i młodzieży
o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów, będących załącznikiem do  Zarządzenia
Nr OR.175.2020
Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 sierpnia 2020 roku.
https://mieszkancy.chorzow.eu/article/pomoc-dla-dzieci-1

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowych przedszkolach nie biorą udziału
w rekrutacji.

Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w odpowiednim terminie poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Rodzice, którzy decydują
się na zmianę przedszkola, uczestniczą w rekrutacji na przyszły rok szkolny na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

 

ZASADY REKRUTACJI

Nabór odbywa się do 24 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów oraz do oddziału zerowego w Szkole Podstawowej nr 15.

Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę:
www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl

Zapisy w formie elektronicznej do przedszkola/oddziału zerowego będą trwały od 28 lutego do 11 marca 2022r.

Można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie, wydrukować i podpisać. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

Kryteria rekrutacji

Kryteria ustawowe określone w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe:

1. Wielodzietność rodziny kandydata

2. Niepełnosprawność kandydata

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Kryteria mają jednakową wartość – 100 pkt. każde.

 

Kryteria lokalne, zawarte w Uchwale Nr XVI/279/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2019r. http://bip.chorzow.eu/add_www/file/u_279.pdf w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów oraz Uchwale Nr XLIV/728/2021 Rady Miasta Chorzów o zmianie Uchwały Nr XVI/279/19 RM Chorzów z dnia 19 grudnia 2019r.
http://bip.chorzow.eu/add_www/file/u_728_.pdf :

1. Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych albo rodzic samotnie wychowujący pracuje zawodowo/prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym – 40 pkt.

 2. Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Chorzowie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie – 20 pkt.

3. Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, wskazanej na pierwszej pozycji wniosku o przyjęcie – 15 pkt.

4. Dziecko. Którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie o przyjęcie do tego samego przedszkola, wskazanego na pierwszej pozycji wniosku – 10 pkt.

 

5. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania
lub pracy jednego z rodziców – 7 pkt.

 

6. Dziecko, które w roku składania wniosku uczęszcza do publicznego żłobka lub placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpisanej do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, albo pozostaje pod opieką dziennego opiekuna, ujętego w wykazie dziennych opiekunów – 3 pkt.

 

Dokumenty potwierdzające kryterium, odpowiednio:

1. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy
na podstawie umowy cywilnoprawnej lub  wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego
lub zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym.

 

2. Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią Urzędu Skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią Urzędu Skarbowego lub Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Chorzowie.

 

3 i 4 kryterium – na podstawie informacji zawartych we wniosku.

 

5. Miejsce zamieszkania- wniosek lub dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).

 

6. Zaświadczenie wydane przez dyrektora żłobka lub placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub dziennego opiekuna.

 

Terminy rekrutacji właściwej:

1. Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym                      od 28.02.2022, godz.8.00 do 11.03.2022, godz.15.00

2. Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym   od 28.02.2022, godz. 8.00 do 25.03.2022.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych                  30.03.2022, godz. 9.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

                                                               od 30.03.2022, od godz. 9.00  do 12.04.2022, do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych                                               13.04.2022, godz. 9.00

Terminy określa Zarządzenie Nr OR. 12 .2022. Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 stycznia 2022r.
http://bip.chorzow.eu/index.php?id=164215591212396836 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Miasto Chorzów, na rok szkolny 2022/2023. oraz Zarządzenie Nr.OR.39.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 lutego 2022r. o zmianie Zarządzenia Nr OR. 12 .2022. Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Miasto Chorzów, na rok szkolny 2022/2023.

Wskazywanie miejsc

Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Miasta Chorzów, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego (rekrutacja właściwa) do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, dyrektor placówki informuje Prezydenta o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W terminie do 29 maja br. Prezydent Miasta obowiązany jest wskazać pisemnie Rodzicom inne publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które może przyjąć dziecko.

UWAGA!: Wnioski złożone po terminach rekrutacji rozpatrywane będą na bieżąco zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Po przeprowadzeniu rekrutacji właściwej i wskazaniu miejsc, w przypadku, gdy placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami, 30 maja 2022r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

1. Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym                      od 30.05.2022, godz. 8.00 do 06.06.2022, godz.15.00.

2. Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym  

od 30.05.2022, godz. 8.00 do 10.06.2022

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych                  15.06.2022, godz. 9.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia                                                                 od 15.06.2022, od godz. 9.00  do 24.06.2022, do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych                                               27.06.2022, godz. 9.00

 

UWAGA!: Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.