POMOC DLA DZIECI

2020-01-23 12:42 Edukacja

POMOC DLA DZIECI

PORADNIA PSCYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA


Publiczne poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym publiczne poradnie specjalistyczne, udzielają dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Rodzicom i nauczycielom udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Poradnie udzielają pomocy dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta od urodzenia do momentu objęcia wychowaniem przedszkolnym lub podjęcia nauki w szkole oraz uczniom wszystkich szkół znajdujących się na terenie danego miasta (bez względu na miejsce zamieszkania ucznia).


Poradnie diagnozują dzieci i młodzież i wydają m.in. opinie:
- w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
- w sprawie odroczenia dziecka od realizacji obowiązku szkolnego
- w sprawie realizacji indywidualnego toku nauki
Poradnie diagnozują dzieci i młodzież i wydają m.in. orzeczenia:
- o potrzebie kształcenia specjalnego
- o potrzebie indywidualnego nauczania.
Działanie poradni określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogiczno, w tym publicznych poradni specjalistycznych z dnia 1 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 199 ze zm.)
Organem prowadzącym Poradnię jest miasto Chorzów. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna jest placówką publiczną działającą w formie jednostki budżetowej. Siedziba Poradni Chorzów, ul. Racławicka 23. 
Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00. 

www.pppchorzow.pl

 

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na podstawie art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. i art. 39a 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz Zarządzenia nr OR. 32.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 stycznia 2020 roku  w sprawie określenia zasad zapewnienia transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Miasto Chorzów oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku zapewnienia dowozu
i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych. (link: 
http://bip.chorzow.eu/index.php?id=157925146718286594)

 

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego dowozu:

a) niepełnosprawnym dzieciom 5-cio i 6-letnich oraz dzieciom, którym odroczono obowiązek spełniania obowiązku szkolnego do najbliższego przedszkola , oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego,


b) uczniów niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi do najbliższej szkoły podstawowej,


c) uczniów z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły ponadpodstawowej do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 lat,


d) dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna- do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24 rok życia (do ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, który nie musi być najbliższy miejscu zamieszkania),


e) dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 rok życia (do ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, który nie musi być najbliższy miejscu zamieszkania),


f) Miasto zapewni, w drodze uchwały rady miasta Chorzów, prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego niepełnosprawnym dzieciom trzyletnim i czteroletnim w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.

 

Jeżeli dowóz zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka własnym transportem.

 

Zwrot kosztów przejazdu odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Miastem Chorzów a rodzicem /prawnym opiekunem ucznia. Do zwrotu kosztów uprawnieni są uczniowie i dzieci wyżej wymienieni. (wzór umowy w załączniku do ww. Zarządzenia ).

UWAGA: w przypadku szkół i ośrodków specjalnych, przy zmianie etapu edukacyjnego, w pierwszej kolejności należy wystąpić z wnioskiem o Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (wniosek w załączeniu).  

Regulamin dowożenia dzieci/uczniów do placówek oświatowych w mieście i poza miastem Chorzów określa załącznik nr 4 do ww. zarządzenia.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek rodzica, prawnego opiekuna dziecka niepełnosprawnego (wzór w załączeniu).

2. Do wglądu – aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie
o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych  o dziecka.

3. Potwierdzenie uczęszczania dziecka/ucznia do wskazanej wyżej placówki oświatowej  – tylko w przypadku placówki z siedzibą poza Chorzowem.

4. Kopia dowodu rejestracyjnego samochodu wykorzystywanego przez rodzica/opiekuna prawnego do zapewnienia przewozu dziecka/ucznia.*

5. Dokument  potwierdzający spalanie na 100 km, wg danych producenta samochodu.*

6. Upoważnienie właściciela samochodu do użytkowania go przez rodzica/opiekuna
w przypadku, gdy rodzic/opiekun użytkuje pojazd, który nie jest jego własnością.*

7. Oświadczenie właściciela samochodu o wykorzystaniu pojazdu do dowożenia dziecka wraz
 z opiekunem, do placówki.*

*dotyczy dowozu prywatnym samochodem     


 
KSZTAŁCENIE SPECJALNE

 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Chorzów informuje, iż wniosek o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego na rok kolejny szkolny rodzice/ prawni opiekunowie dziecka składają do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku poprzedzającego rok szkolny, w którym dzieci i młodzież mają rozpocząć edukację w oddziale integracyjnym lub w oddziale specjalnym w przedszkolu/ szkole ogólnodostępnej lub w szkole specjalnej.

 Skierowania uczniów na nowy rok szkolny do poszczególnych placówek zostaną wydane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Chorzów w porozumieniu z Publiczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Chorzowie w terminie do dnia 30 maja każdego roku.

Dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie nie złożą wniosku w terminie do 30 kwietnia, będą  kierowane do oddziałów specjalnych w szkole ogólnodostępnej lub w zespole szkół specjalnych, do oddziałów lub na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w terminie od dnia 31 maja.

Powyższe zasady reguluje Zarządzenie nr OR. 175. 2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów. 
Link:
http://bip.chorzow.eu/index.php?id=159799320127308131

Uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej w rozumieniu prawa oświatowego są uczniami niepełnosprawnymi.
Kształcenie specjalne jest organizowane dla uczniów niepełnosprawnych, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1-8 rozporządzenia MEN: 
-    niesłyszących
-    słabo słyszących,
-    niewidomych,
-    słabo widzących,
-    z niepełnosprawnością ruchową,
-    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
-    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
-    z autyzmem.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są też uczniom z powodu:
-    niedostosowania społecznego,
-    zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
-    zagrożenia uzależnieniem,
-    zaburzeń zachowania.

Dziecko niepełnosprawne ma prawo m. in. do:
•    wczesnego wspomagania rozwoju 
realizowanego na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tejże poradni, w przedszkolu lub w specjalnych ośrodkach (art.127 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r.  poz. 910 ze zm.); rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017r. poz. 1635)
•    pobierania nauki we wszystkich typach szkół, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami (art. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)
•    przedłużenia okresu nauki na każdym etapie edukacyjnym o 1 rok (§ 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019r, poz. 639)
•    
wydłużenia możliwości pobierania nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 18 lat w szkole podstawowej i do 24 lat w szkole ponadpodstawowej (rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania, i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1309)
•    korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w SP, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom roczne przygotowanie przedszkolne, a dzieciom z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych (art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)
•    korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do ukończenia 21 roku życia (art. 39 ust. 4 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)
•    korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do ukończenia 24 roku życia (dotyczy dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami) oraz do ukończenia 25 roku życia w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych -  art. 39 ust. 4 pkt. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).

Przyjmowanie do szkół uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może realizować obowiązek szkolny / obowiązek nauki w szkole ogólnodostępnej, w oddziale integracyjnym szkoły ogólnodostępnej, w szkole specjalnej lub w oddziale specjalnym szkoły ogólnodostępnej – w zależności od zaleceń zawartych w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Przyjęcia do szkoły dokonuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów po dostarczeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Jeśli na terenie miasta nie ma szkoły prowadzącej kształcenie specjalne dostosowane do potrzeb danego ucznia, prezydent miasta na wniosek rodziców kieruje ucznia do szkoły w innym mieście. W celu uzyskania takiego skierowania należy złożyć w Urzędzie Miasta Chorzów
1.    Wniosek (wzór w załączeniu)
2.    Aktualne i ważne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał)
Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych są objęci rewalidacją (2 godziny tygodniowo). Rewalidacja uczniów w szkołach specjalnych realizowana jest w ramach całego oddziału.

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

 Organizuje dyrektor szkoły lub przedszkola na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego. Orzeczenie dostarcza do szkoły lub przedszkola rodzic / prawny opiekun dziecka. 
Nauczanie indywidualne orzeka się wobec uczniów, których uczęszczanie do szkoły jest niemożliwe lub bardzo utrudnione z powodu choroby fizycznej lub psychicznej.
Tygodniowa liczba godzin nauczania indywidualnego zależy od etapu edukacyjnego i wynosi: kl.l I-III szkoły podstawowej 6-8 godzin, klasy IV-VI – 8-10 godzin, gimnazjum – 10-12 godzin, szkoła ponadgimnazjalna 12-16 godzin. Przedszkole 4-6 godzin.
 


Załączniki:

Oświadczenie właściciela samochodu_zal3

Regulamin dowozenia dzieci-uczniów do placówek. zal.4

Upoważnienie właściciela samochodu_zal.2

Wniosek ws.dowozu ucznia niepełnosprawnego_zal1

Wniosek_skierowanie do kształcenia specjalnego

 

 

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.