POMOC DLA DZIECI

2019-01-21 13:38 Edukacja

POMOC DLA DZIECI

PORADNIA PSCYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA


Publiczne poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym publiczne poradnie specjalistyczne, udzielają dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Rodzicom i nauczycielom udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Poradnie udzielają pomocy dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta od urodzenia do momentu objęcia wychowaniem przedszkolnym lub podjęcia nauki w szkole oraz uczniom wszystkich szkół znajdujących się na terenie danego miasta (bez względu na miejsce zamieszkania ucznia).


Poradnie diagnozują dzieci i młodzież i wydają m.in. opinie:
w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
w sprawie odroczenia dziecka od realizacji obowiązku szkolnego
w sprawie realizacji indywidualnego toku nauki
Poradnie diagnozują dzieci i młodzież i wydają m.in. orzeczenia:
o potrzebie kształcenia specjalnego
o potrzebie indywidualnego nauczania.
Działanie poradni określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogiczno, w tym publicznych poradni specjalistycznych z dnia 1 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 199)
Organem prowadzącym Poradnię jest miasto Chorzów. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna jest placówką publiczną działającą w formie jednostki budżetowej. Siedziba Poradni Chorzów, ul. Racławicka 23. 
Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00. 

www.pppchorzow.pl


 

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Na podstawie art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996) oraz Zarządzenia nr OR. 102.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018 roku 
(link: 
http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152603610534798606)
 obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego dowozu:
- niepełnosprawnym dzieciom 5-cio i 6-letnim oraz dzieciom, którym odroczono obowiązek spełniania obowiązku szkolnego do najbliższego przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyno- wychowawczego)
- uczniom niepełnosprawnym: niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością umysłowa w stopniu lekki, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi do najbliższej szkoły podstawowej
- uczniom z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły ponadpodstawowej do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 lat
- do ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, który nie musi być najbliższy miejscu zamieszkania:
a) dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna- do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24 rok życia
b) dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 rok życia.

Jeżeli dowóz zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka własnym transportem lub środkami komunikacji publicznej. Zwrot kosztów przejazdu odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Miastem Chorzów a rodzicem /prawnym opiekunem ucznia. Do zwrotu kosztów uprawnieni są uczniowie i dzieci wyżej wymienieni

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek rodzica, prawnego opiekuna dziecka niepełnosprawnego (wzór w załączeniu) 
2. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
3. Potwierdzenie uczęszczania ucznia do przedszkola, szkoły lub ośrodka specjalnego wydane przez dyrektora szkoły lub placówki.

UWAGA: w przypadku szkół i ośrodków specjalnych, przy zmianie etapu edukacyjnego, w pierwszej kolejności należy wystąpić z wnioskiem o Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (wniosek w załączeniu)
Zasady organizowania dowozu:
1.Dowóz organizowany jest z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola lub ośrodka edukacyjnego wskazanego we wniosku w sposób zapewniający udział ucznia we wszystkich zajęciach wynikających z planu nauczania.
2.Uczniowie dowiezieni do szkoły wcześniej niż przewiduje to plan zajęć zobowiązani są do skorzystania ze świetlicy szkolnej. Po zakończeniu zajęć uczniowie oczekujący na odwóz do domu są również zobowiązani do skorzystania ze świetlicy szkolnej.


 
KSZTAŁCENIE SPECJALNE


Zarządzenie nr OR. 101. 2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018r. w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów. 
Link: 
http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152603609928988746
 Uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej w rozumieniu prawa oświatowego są uczniami niepełnosprawnymi.
Kształcenie specjalne jest organizowane dla uczniów niepełnosprawnych, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1-8 rozporządzenia MEN: 
-    niesłyszących
-    słabo słyszących,
-    niewidomych,
-    słabo widzących,
-    z niepełnosprawnością ruchową,
-    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
-    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
-    z autyzmem.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są też uczniom z powodu:
-    niedostosowania społecznego,
-    zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
-    zagrożenia uzależnieniem,
-    zaburzeń zachowania.

Dziecko niepełnosprawne ma prawo m. in. do:
•    wczesnego wspomagania rozwoju 
realizowanego na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tejże poradni, w przedszkolu lub w specjalnych ośrodkach (art.127 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. Nr poz. 996); rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017r., poz. 1635)
•    pobierania nauki we wszystkich typach szkół, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami (art. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996)
•    przedłużenia okresu nauki na każdym etapie edukacyjnym o 1 rok (§ 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012r, poz. 204) oraz rozporządzenia MEN z dnia 28 marca 2017 w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 703)
•    wydłużenia możliwości pobierania nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 18 lat w szkole podstawowej, 21 lat w gimnazjum i do 24 lat w szkole ponadgimnazjalnej (rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania, i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017, poz. 1578)
•    korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w SP, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom roczne przygotowanie przedszkolne, a dzieciom z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych (art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. ,poz. 996)
•    korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej (i gimnazjum- do czasu wygaszenia), a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do ukończenia 21 roku życia (art. 39 ust. 4 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996)
•    korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do ukończenia 24 roku życia (dotyczy dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami) oraz do ukończenia 25 roku życia w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych -  art. 39 ust. 4 pkt.2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996).

Przyjmowanie do szkół uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może realizować obowiązek szkolny / obowiązek nauki w szkole ogólnodostępnej, w oddziale integracyjnym szkoły ogólnodostępnej, w szkole specjalnej lub w oddziale specjalnym szkoły ogólnodostępnej – w zależności od zaleceń zawartych w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Przyjęcia do szkoły dokonuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów po dostarczeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Jeśli na terenie miasta nie ma szkoły prowadzącej kształcenie specjalne dostosowane do potrzeb danego ucznia, prezydent miasta na wniosek rodziców kieruje ucznia do szkoły w innym mieście. W celu uzyskania takiego skierowania należy złożyć w Urzędzie Miasta Chorzów
1.    Wniosek (wzór w załączeniu)
2.    Aktualne i ważne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał)
Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych są objęci rewalidacją (2 godziny tygodniowo). Rewalidacja uczniów w szkołach specjalnych realizowana jest w ramach całego oddziału.

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

 

Organizuje dyrektor szkoły lub przedszkola na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego. Orzeczenie dostarcza do szkoły lub przedszkola rodzic / prawny opiekun dziecka. 
Nauczanie indywidualne orzeka się wobec uczniów, których uczęszczanie do szkoły jest niemożliwe lub bardzo utrudnione z powodu choroby fizycznej lub psychicznej.
Tygodniowa liczba godzin nauczania indywidualnego zależy od etapu edukacyjnego i wynosi: kl.l I-III szkoły podstawowej 6-8 godzin, klasy IV-VI – 8-10 godzin, gimnazjum – 10-12 godzin, szkoła ponadgimnazjalna 12-16 godzin. Przedszkole 4-6 godzin.
 


Załączniki:

Zarządzenie nr OR.101.2018_Kształcenie specjalne

Wniosek-kształcenie specjalne.2018

Zarządzenie Dowóz 2019

Wniosek dowóz 2019


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.