Regulamin programu

2017-09-10 18:09 60+

Regulamin Programu „Chorzów 60+”

 

 

Wstęp

 

Organizatorem Programu „Chorzów 60+” jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Centrum Integracji Międzypokoleniowej z siedzibą w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 7. Program „Chorzów 60+” jest programem przeznaczonym dla seniorów, którzy dzięki posiadaniu karty, będą mogli skorzystać z promocji przygotowanych przez partnerów Programu. Senior w rozumieniu niniejszego regulaminu to osoba powyżej 60. roku życia, zameldowana na terenie miasta Chorzów.

 

Postanowienia Ogólne

 

 1. Program „Chorzów 60+” jest programem działającym na terenie Chorzowa tylko i wyłącznie w punktach wskazanych przez partnerów, którzy przystąpili do programu. Punkty oznaczone są naklejką programu i plakatem.

 2. Posiadacz chorzowskiej karty uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

 3. Prawa związane z Programem „Chorzów 60+” nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności,
  z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie Programu.

 4. Prawo do korzystania z promocji oferowanych przez partnerów Programu przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

 5. Organizatorem Programu jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Centrum Integracji Międzypokoleniowej z siedzibą w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 7. Za jego opracowanie, wdrożenie
  i prowadzenie odpowiada Prezydent Miasta

   

  Cele Programu

 

 1. Program „Chorzów 60+” jest elementem prowadzonej przez Miasto Chorzów polityki społecznej.

 2. Celem Programu „Chorzów 60+” jest aktywizacja chorzowskich seniorów. Cel ten wynika
  z krajowej tendencji demograficznej, której rezultatem jest coraz większa liczba osób starszych
  i co za tym idzie, potrzeba wzbogacania oferty kulturalno – rekreacyjnej dedykowanej seniorom.

 3. Cel zostanie osiągnięty poprzez zebranie i rozreklamowanie kierowanych do mieszkańców miasta po 60 r. życia propozycji twórczego i aktywnego spędzania czasu. Takie propozycje znajdują się już w istniejącej ofercie instytucji miejskich i chorzowskich organizacji pozarządowych. Wartość dodaną stanowi system rabatowy, zaproponowany przez biznesowych partnerów programu.

 

Uczestnictwo w Programie

 

1. Chorzowska Karta Seniora wydawana jest seniorom według kryterium wieku. Otrzyma ją osoba, która ukończyła 60 rok życia.

 1. Chorzowska Karta Seniora wydawana jest według kryterium zameldowania. Otrzyma ją osoba, która jest zameldowana na terenie miasta Chorzów.

 2. Do Programu może przystąpić osoba fizyczna powyżej 60 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 3. Aby przystąpić do Programu należy wypełnić wniosek, który można pobrać ze strony internetowej lub odebrać w punkcie kolportażu karty. Przy wypisaniu wniosku należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i wiek osoby.

 4. Uczestnik Programu może posiadać jedną Kartę Seniora.

 5. W przypadku wymeldowania z Chorzowa uczestnik zobowiązany jest do poinformowania
  o tym realizatorów programu.

 6. W przypadku śmierci osoby, która posiadała kartę Programu „Chorzów 60+” najbliższa rodzina jest zobowiązana do poinformowania o tym Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

 7. W przypadku zmiany adresu beneficjenta Programu zobowiązany jest on do poinformowania o tym realizatorów programu.

 

Karta Programu „Chorzów 60+”

 

 1. Uczestnik przystępując do programu (po wypisaniu wniosku) otrzymuje do użytkowania imienną kartę.

 2. Po odebraniu karty programu wraz z całym pakietem informacyjnym, dana osoba staje się uczestnikiem programu i jego beneficjentem.

 3. Karta programu jest kartą imienną. Karta może być używana wyłącznie przez osobę, której imię i nazwisko widnieje na karcie i jest ważna tylko z dokumentem tożsamości.

 4. Karta programu upoważnia uczestnika do promocji określonych i wskazanych przez organizatora Programu. Karta honorowana jest w oznakowanych punktach partnerskich.

 5. W przypadku zgubienia karty można wystąpić o duplikat. W tym celu należy złożyć pisemną prośbę o wydanie duplikatu karty i przesłać ją do Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

 

Realizacja i Partnerzy Programu

 

1. Bezpośrednimi realizatorami Programu są trzy grupy Partnerów Programu:

a. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i samorządowe instytucje kultury, sportu i rekreacji miasta Chorzów.

b. jednostki kultury, edukacji, sportu i rekreacji nie powiązane strukturalnie i kapitałowo
z samorządem miasta Chorzów, bądź powiązane na podstawie osobnych umów i porozumień.

c. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą.

 1. Oferta rabatowa dla uczestnika programu polega na możliwości kupna ulgowego biletu, produktu lub usługi zgodnie z cennikiem wydanym przez partnera programu.

 2. Aby rabat na usługę został przyznany, Uczestnik jest zobowiązany okazać kartę programu w miejscu wyznaczonym przez partnera programu.

Wszystkie podmioty biorące udział w programie zobowiązane są do umieszczenia w widocznym miejscu swojej siedziby aktualnie obowiązującej oferty rabatowej, adresowanej do uczestników programu.

 1. Szczegółowe informacje o programie można uzyskać u koordynatora głównego Centrum Integracji Międzypokoleniowej, ul. Dąbrowskiego 7 Chorzów, tel. 695 563 067.

 

Utrata statusu Uczestnika Programu

 

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w programie w każdym czasie, poprzez złożenie organizatorowi stosowanego oświadczenia na piśmie.

 2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym:

a. jeżeli uczestnik nie przestrzega niniejszego regulaminu programu;

b. jeżeli uczestnik podał się za inną osobę wobec organizatora.

 1. Uczestnictwo w programie wygasa z przypadku śmierci uczestnika.

 

Zakończenie Programu i zmiany w regulaminie

 

 1. Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu programu w każdym czasie.

 2. Informacje na temat ogólnych warunków programu i uczestniczących w nim podmiotów (aktualizacja odbywać się będzie cyklicznie) dostępne będą:

a. na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego i pod ustalonym numerem telefonu.

b. na stronie internetowej www.chorzow.eu w odpowiedniej zakładce „Program Chorzów 60+”.

c. na stronie internetowej www.cimchorzow.pl, w zakładce Chorzów 60+

d. w prasie lokalnej.

e. w instytucjach miejskich stanowiących jednocześnie punkty kolportażu kart programu Chorzowskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna (wraz z filiami), Muzeum Miejskie, Miejski Dom Kultury Batory, Młodzieżowy Dom Kultury, Starochorzowski Dom Kultury, Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie, Górnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 

Załącznikiem do niniejszego programu jest aktualna oferta rabatowa.

 

Ochrona danych osobowych

 

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U.L.119 z 4 maja 2016 r. administratorem danych osobowych jest Centrum Integracji Międzypokoleniowej z siedzibą ul. Dąbrowskiego 7, 41-500 Chorzów.
Administrator danych osobowych powołał inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@bitprotect.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia uczestnictwa w realizowanym Programie Chorzów 60 + na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i uchwały nr XVIII/305/20 RM Chorzów z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie nadania statutu CIM.

Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Dane będą przechowywane do zakończenia programu, a następnie zarchiwizowane zgodnie
z kategoria archiwalną.

Uczestnicy programu mają prawo do dostępu, poprawy, sprostowania lub wnioskowania
o ograniczenie lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych uczestnicy programu mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w programie.

Zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania.

 

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.