Rewitalizacja

2019-12-01 09:05 Warto wiedzieć

(aktualizacja 01.03.2024r.) 

Gminny Program Rewitalizacji poddany ocenie

Trwa proces oceny formalno-merytorycznej Gminnego Programu Rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Po uzyskaniu akceptacji dokumentu zostanie on przedstawiony do konsultacji społecznych. Z uwagi na przedłużający się termin uzyskania pozytywnej opinii ww. Urzędu, termin konsultacji zostanie podany w późniejszym czasie. Informacja dot. terminu i form konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miasta oraz na Fb.  

PodPhoto by Dylan Ferreira on Unsplash

 

(aktualizacja 08.12.2023r.) 

Rozmowy o odbudowie Ukrainy

W ostatnią środę, 6 grudnia 2023r. Miasto Chorzów gościło przedstawicieli administracji ukraińskiej przebywającej w Polsce w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jej celem było pogłębienie wiedzy na temat rewitalizacji obszarów miejskich w kontekście prowadzenia procesu odbudowy wspólnot terytorialnych w Ukrainie i przygotowania Programu Kompleksowej Odbudowy dla miasta Szostka i Konotop.

W Chorzowie goście odwiedzili m. in. Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Dąbrowskiego oraz Muzeum Hutnictwa. Zwieńczeniem spotkania była wizyta w bajkowym o tej porze roku Parku Śląskim, który od ponad 60 lat stanowi wizytówkę miasta i regionu. Warto przypomnieć, że Park Śląski jest pierwszym przykładem rewitalizacji w kraju, bowiem powstał  na terenach poprzemysłowych (hałdy, pogórnicze odpady, biedaszyby, zapadliska, wysypiska) jako miejsce spotkań i integracji mieszkańców całego regionu.

Wizyta studyjna stanowi część projektu Ministerstwa  Funduszy i Polityki Regionalnej nr DWR/ADM 2022/001/3 pn. „Wsparcie administracji publicznej na Ukrainie w implementacji Państwowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027 w obszarze rozwoju i rewitalizacji obszarów miejskich - kontynuacja. ”. Projekt jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Opiekunem merytorycznym delegacji jest firma PROJEKTY MIEJSKIE z Warszawy -http://projektymiejskie.pl/

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony

    

 

(aktualizacja 05.12.2023r.) 

Gminny Program Rewitalizacji poddany ocenie

W listopadzie 2023r. zostały zakończone wstępne prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji - obecnie dokument znajduje się w ocenie formalnej Instytucji Zarządzającej. Po uzyskaniu akceptacji IZ, dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym, co nastąpi na przełomie stycznia i lutego 2024r. Kolejnym krokiem będą konsultacje społeczne dot. zasad prac Komitetu Rewitalizacji oraz nabór członków do ww.  Komitetu, stanowiącego forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Zespół pełni również funkcję opiniodawczo - doradczą prezydenta miasta.
 

Planowany termin zakończenia prac nad GPR - marzec  - kwiecień 2024r. 

 

(aktualizacja 28.06.2023r.)

Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji wkroczyły w kolejny etap! 

Za nami okres zgłaszania projektów możliwych do realizacji na wyznaczonych obszarach rewitalizacji. Do GPR wpłynęło blisko 20 propozycji projektów, które obecnie są weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów ustawowych. 
 

Program będzie zawierał m.in. szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy, opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, cele rewitalizacji i odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk, opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz szacunkowe ramy finansowania GPR. 
 

Planowany termin konsultacji społecznych projektu GPR to III kwartał 2023r. 
 

Niebawem rozpocznie się również nabór członków do Komitetu Rewitalizacyjnego, stanowiącego forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Zespół pełni również funkcję opiniodawczo - doradczą prezydenta miasta.

(aktualizacja 26.04.2023r.)

Za nami spacery badawcze po Cwajce i Biadaczu

W poniedziałek 24 kwietnia br. zakończyliśmy cykl spacerów rewitalizacyjnych. Każdy ze spacerów rozpoczął się krótkim przedstawieniem rysu historycznego dzielnicy i pytaniem o komfort życia. Następnie uczestnicy ruszyli na spacer poprowadzony ulicami wyznaczonych obszarów - Cwajka i Biadacz. 

Wszystkich  mieszkańców zachęcamy do zgłoszania pomysłów rewitalizacyjnych do 21 maja 2023r. poprzez link oraz w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej lub dostępnego w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, Rynek 1, 41-500 Chorzów;
    
Formularz w wersji papierowej można złożyć:
    • osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, Rynek 1, 41-500 Chorzów (Kancelaria ogólna – pokój nr 2, parter) 
    • przesłać listem na adres: Urząd Miasta Chorzów, Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych,  Rynek 1, 41-500 Chorzów  

- wersja edytowalna 

- wersja w formacie pdf

      

 

(aktualizacja 24.04.2023r.)

Za nami spacery badawcze po Maciejkowicach, Chorzowie Starym i Centrum

Każdy ze spacerów rozpoczął się krótkim przedstawieniem rysu historycznego dzielnicy i pytaniem o komfort życia. Jakie są - w opinii mieszkańców - atuty obszaru, co świadczy o jego potencjale, a jakie są problemy? Co wymaga zmiany, poprawy? Pojawiły się propozycje i pomysły pierwszych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Stworzyć ciekawą ofertę kulturalno - rozrywkową w Maciejkowicach. Zazielenić zaniedbane przestrzenie w Chorzowie Starym. Uatrakcyjnić ulicę Wolności - niegdyś wizytówkę miasta. 
 

Pomysły można zgłaszać do 21 maja 2023r. poprzez link.
oraz w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej lub dostępnego w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, Rynek 1, 41-500 Chorzów;
    
Formularz w wersji papierowej można złożyć:
    • osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, Rynek 1, 41-500 Chorzów (Kancelaria ogólna – pokój nr 2, parter) 
    • przesłać listem na adres: Urząd Miasta Chorzów, Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych,  Rynek 1, 41-500 Chorzów

- wersja edytowalna 

- wersja w formacie pdf

Z kolei dziś, 24 kwietnia odbędą się 2 ostatnie spacery badawcze: po obszarze rewitalizacji Chorzów II  - 16.30 - CIS, ul. 3 Maja 18, oraz Batory  - 18.30, MDK Batory, ul. Stefana Batorego 6. 
 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 

Wideo

          

(aktualizacja 17.04.2023r.)

ROZPOCZYNAMY NABÓR PROJEKTÓW DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA CHORZÓW 

Masz pomysł na projekt? chcesz poprawić swoje otoczenie? zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów! 

W terminie 17.04.2023 – 21.05.2023 r. prowadzony jest nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów do roku 2030.
Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych, wyznaczone zostało pięć podobszarów rewitalizacji:
·    Podobszar rewitalizacji Centrum
·    Podobszar rewitalizacji Chorzów II
·    Podobszar rewitalizacji Chorzów Stary
·    Podobszar rewitalizacji Maciejkowice
·    Podobszar rewitalizacji Chorzów Batory


na których zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w mieście (mapy obszarów powyżej). 

Ważnym etapem prac na Gminnym Programem Rewitalizacji jest określenie katalogu konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji celem zniwelowania istniejących problemów. 

Jeśli są Państwo zainteresowani zgłoszeniem projektu do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów do roku 2030, to prosimy o wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania. 
WAŻNE : Przedsięwzięcia muszą być zlokalizowane na wyznaczonych w gminie obszarach rewitalizacji. 
Zgodnie z ustawą o rewitalizacji przedsięwzięcia mogą być realizowane również poza obszarem rewitalizacji, jeżeli wynika to z ich specyfiki. 

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów do roku 2030.

Sposób zgłoszenia projektów:
    • w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej lub dostępnego w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, Rynek 1, 41-500 Chorzów;
    • w formie elektronicznej
Formularz w wersji papierowej można złożyć:
    • osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, Rynek 1, 41-500 Chorzów (Kancelaria ogólna – pokój nr 2, parter) 
    • przesłać listem na adres: Urząd Miasta Chorzów, Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych,  Rynek 1, 41-500 Chorzów

- wersja edytowalna 

- wersja w formacie pdf
 


 

(aktualizacja 13.04.2023r.)

Zapraszamy na spacer! 

(aktualizacja 27.02.2023r.)

Zaświadczenie o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych informuje, że na mocy Uchwały Nr LVIII/938/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 2 lutego 2023r. wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji – zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz art. 11 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. (Dz.U. z 2021r. poz. 485), bez ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz prawa pierwokupu wynikającego z ww. ustawy.

W związku z powyższym dotychczasowy komunikat dot. procesu rewitalizacji w mieście Chorzów z dnia 12 grudnia 2022r. stracił ważność.

W celu wydania zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym,  obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji wyznaczonych zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn.zm.) konieczne jest złożenie wniosku.

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Uchwała Rady Miasta;

Opis procedury składania wniosku

Dodatkowe informacje na temat zaświadczeń można uzyskać w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych pod numerem telefonu tel. 32 416 50 00 wew. 429 lub rfz@chorzow.eu.

 

 

(aktualizacja 03.02.2023r.)

Radni przyjęli uchwałę

Podczas sesji w dniu 2 lutego 2023r. radni Miasta Chorzów przyjęli uchwałę dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji miasta. Obszary te zostały wyznaczone na podstawie analizy wskaźników społecznych, gospodarczych, technicznych oraz przestrzennych. a następnie poddane konsultacjom społecznym. Dokumentem wskazującym ww. obszary jest diagnoza delimitacyjna, stanowiąca część składową Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów do roku 2030.

Podjęta uchwała stanowi akt prawa miejscowego i wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

(aktualizacja 31.01.2023r.)

Aktualizacja diagnozy delimitacyjnej

W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w diagnozie delimitacyjnej dokonano autokorekty w zakresie:
· poprawy omyłek pisarskich, 
· poprawy jakości wizualnej załączonych rysunków, 
· struktury dokumentu.


Zaktualizowany dokument:

Diagnoza delimitacyjna - Chorzów   

(aktualizacja 31.01.2023r.)

Raport z konsultacji społecznych 

Raport z konultacji społecznych dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.  

Raport z konsultacji społecznych

 

(aktualizacja 10.01.2023r.)

Konsultacje społeczne 

9 stycznia w CIS przy ul. 3 Maja 18 odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych dot. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów do 2030 roku. 
 

Podczas spotkania zaprezentowano diagnozę miasta Chorzów pod kątem występowania zjawisk negatywnych oraz granice obszarów rewitalizacji. W wyniku dyskusji pojawiły się nowe propozycje dot. zmiany granic obszarów rewitalizacji Centrum oraz Maciejkowice. Wnioski zgłoszone przez mieszkańców zostaną przeanalizowane przez Miasto w kontekście spełnienia wymogów ustawy o rewitalizacji. 
 

Zgodnie z harmonogramem prac, podczas sesji Rady Miasta Chorzów w lutym 2023 radni zadecydują o przyjęciu zaproponowanej diagnozy oraz obszarów rewitalizacji, co pozwoli na podjęcie dalszych kroków w zakresie opracowania dokumentu.  

 

(aktualizacja 5.01.2023r.)

Konsultacje społeczne - zaproszenie

W związku z przystąpieniem do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Chorzów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Chorzów, które odbędą się 9 stycznia 2023r. o godz. 17.00 w CIS, przy ul. 3 Maja 18.  

Konsultacje społeczne mają na celu przedstawienie Państwu wyznaczonych obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, a także pozyskanie Państwa opinii, uwag oraz ewentualnych propozycji dotyczących wyznaczonych obszarów. 

Konsultacje społeczne trwają od 12 grudnia 2022r. do 13 stycznia 2023r.

W tym czasie, mogą Państwo zgłaszać swoje opinie, uwagi i propozycje: 

- korzystając z formularza konsultacyjnego w wersji elektronicznej: TUTAJ

- poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego w wersji papierowej : 

(wypełniony formularz należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mail: rewitalizacja@chorzow.eu  lub dostarczyć do Urzędu Miasta Chorzów Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Rynek 1, 41-500 Chorzów, pokój nr 405 w godzinach pracy Urzędu); 

- poprzez wypełnienie ankiety internetowej;

 

(aktualizacja 19.12.2022r.)

Trwają konsultacje dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Jeśli chcesz mieć wpływ na inwestycje realizowane w mieście, wypełnij ankietę.
 

Więcej o  GPR : 

Prezentacja - Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Chorzów

 

(aktualizacja 15.12.2022r.)

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chorzów do 2030 roku - wyznaczenie obszaru zdegradowango i obszaru rewitalizacji 

Za nami pierwsze spotkanie konsultacyjne ! 

12 grudnia w lokalu CUMA przy ul. Wolności 3 zaprezentowano metodologię wyznaczania obszarów kryzysowych w mieście, wskazując na 5 podobszarów wymagających interwencji. Podczas dyskusji, wpłynął wniosek mieszkanki o poszerzenie granicy obszaru rewitalizacji Centrum. Obecnie wniosek jest rozpatrywany pod kątem spełnienia wymogów ustawy o rewitalizacji. 

Tego dnia miało również miejsce spotkanie z radnymi naszego miasta. Dzięki uprzejmości Marka Otte - Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Funduszy Unijnych, zaistniała możliwość zaprezentowania radnym idei rewitalizacji oraz omówienia obszarów rewitalizacji wyznaczonych w diagnozie delimitacyjnej. Padło wiele konstruktywnych pytań i sugestii dot. tematyki rewitalizacji w mieście. 

Przypominamy, że do 13 stycznia 2023r. można składać wnioski, opinie i uwagi do zaproponowanej diagnozy wyznaczającej obszary rewitalizacji. 

Zachęcamy również do wypełnienia ankiety on-line.  

Kolejne spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 9 stycznia 2023r. w CIS przy ul.3 Maja 18. 

Zapraszamy! 

 

(aktualizacja 09.12.2022r.)

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Chorzów

W związku z przystąpieniem do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Chorzów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Chorzów.  

Konsultacje społeczne mają na celu przedstawienie Państwu wyznaczonych obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, a także pozyskanie Państwa opinii, uwag oraz ewentualnych propozycji dotyczących wyznaczonych obszarów. 

Konsultacje społeczne będą trwały od 12 grudnia 2022r. do 13 stycznia 2023r.

W tym czasie, mogą Państwo zgłaszać swoje opinie, uwagi i propozycje : 

- korzystając z formularza konsultacyjnego w wersji elektronicznej: TUTAJ

- poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego w wersji papierowej : 

(wypełniony formularz należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mail: rewitalizacja@chorzow.eu  lub dostarczyć do Urzędu Miasta Chorzów Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Rynek 1, 41-500 Chorzów, pokój nr 405 w godzinach pracy Urzędu); 

- poprzez wypełnienie ankiety internetowej;

- poprzez udział w spotkaniach otwartym z interesariuszami rewitalizacji, które odbędą się :

  •    12 grudnia 2022r. o godz. 17.00 w lokalu CUMA przy ul. Wolności 3; 
  •    9 stycznia 2023r. o godz. 17.00 w CIS, ul. 3 Maja 18. 

Załączniki:


1.  Zarządzenie nr OR.228.2022 wraz z projektem uchwały;

2.  Diagnoza delimitacyjna ;

3. Formularz konsultacyjny.

4. Mapy:

- Maciejkowice;

- Chorzów Stary;

- Chorzów II;

- Chorzów Batory;

- Centrum.

***

Rewitalizacja

W grudniu i w styczniu odbędą się dwa spotkania z mieszkańcami w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji. Przedstawiciele miasta i firmy DeltaPartner chcą poznać zdanie chorzowian na temat obszarów zdegradowanych, czyli terenów znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz gdy występuje na nim co najmniej jedno z negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych.

Przekazane informacje posłużą do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, dokumentu umożliwiającego planowanie i prowadzenie procesu rewitalizacji, a także możliwości ubiegania się o finansowe środki zewnętrzne na projekty ujęte w Programie. Znajdą się w nim informacje o działaniach, jakie należy podjąć,by rozwiązać zdiagnozowane problemy lub przynajmniej zmniejszyć ich natężenie.

Spotkania odbędą się: 12 grudnia 2022r. o g. 17.00 przy ul. Wolności 3 (CUMA) oraz 9 stycznia 2023r.  o g. 17.00 przy ul. 3 Maja 18 (CIS). Miasto planuje także przeprowadzenie konsultacji społecznych za pomocą formularza w formie papierowej i elektronicznej. 

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.