Pomoc Prawna

INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE MIASTA CHORZÓW W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

UWAGA:

W nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wprowadzonej ustawą z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875), zniesiono obowiązek składania oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 i 4 Ogłoszenia Prezydenta Miasta o przedłużeniu okresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzów za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

Wprowadzono również możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej – zgodnie z ustawą w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość w czasie stanu epidemii, oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku również nie pobiera się.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chorzów

o przedłużeniu okresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich

w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzów za pomocą środków porozumiewania się na odległość
wskazanego w informacji Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13.03.2020r., informacji z dnia 25.03.2020r.oraz informacji z dnia 10.04.2020 w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniu COVID-19,

na podstawie ustawy z dnia 2.03.2020r. (Dz.U. z 2020r. poz.374 z późn.zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

oraz na podstawie z art.13. ust.1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.04.2020r. (Dz.U. z 2020r. poz.697) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 

1. Ogłaszam, że z uwagi na stan epidemii przedłuża się od dnia 27.04.2020r. do odwołania okres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach na terenie Miasta Chorzów wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

2. Ogłoszenie o terminie ponownego przywrócenia działalności punktów na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna, na stronie internetowej Miasta Chorzów oraz w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów.

3. W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, przesyła skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z oświadczeniem na adres poczty elektronicznej pomocprawna@opschorzow.pl a następnie oczekuje na wyznaczenie terminu porady.

4. W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem, ustnie przez telefon.
 

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE MIASTA CHORZÓW

Na terenie Chorzowa działają trzy punkty nieodpłatnych porad prawnych, w których porad prawnych udzielają adwokaci, radcy prawni i prawnicy oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczonego przez doradców obywatelskich.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, sporządzenie projektu pisma - w tym projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych oraz nieodpłatną mediację. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje sporządzenia projektu pisma procesowego w toczącym się postępowaniu.

W ramach poradnictwa obywatelskiego, osoby mogą otrzymać min. pomoc z zakresu spraw mieszkaniowych, zadłużenia i zabezpieczenia społecznego. Doradcy obywatelscy świadczą również pomoc w załatwieniu czynności urzędowych i pomoc przy rozwiązywaniu problemów związanych np. z umowami kredytowymi. Proponują sposoby rozwiązania nurtującego problemu prawnego oraz wsparcie w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Komu przysługuje pomoc prawna?

  1. Z porady może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku (w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej).

  2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa osobie udzielającej porady, pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz dodatkowo, jeśli jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku (jeśli porada dotyczyć będzie spraw związanych z działalnością gospodarczą).

  3. Wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 2 dostępne w punkcie porad.

  4. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, jest Prezydent Miasta Chorzów.

 

Osoba niepełnosprawna ruchowo (np.: osoba leżąca) – lub doświadczająca trudności w komunikowaniu się (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się) może otrzymać poradę przez telefon, przez Internet lub poza punktem. Szczegóły – kliknij w link http://bip.chorzow.eu/index.php?kat=155177055242725054

Jak i gdzie zgłosić się po pomoc?

Przed umówieniem/zapisaniem się na wizytę należy zapoznać się z klauzulą RODO dotyczącą ochrony danych osobowych, dostępną poniżej:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM DO OBSŁUGI NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950, a także właściwe starostwa powiatowe oraz wojewodowie – w zakresie ich zadań realizowanych na podstawie obowiązujących przepisów. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, a także zadań starostw powiatowych, wojewodów i Ministerstwa Sprawiedliwości wynikających z innych powiązanych przepisów. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, c i e RODO tj. na podstawie zgody, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Sprawiedliwości: Inspektor ochrony danych, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950 Warszawa, adres e-mail: iod@ms.gov.pl a z inspektorami ochrony danych we właściwych starostwach powiatowych i w urzędach wojewódzkich zgodnie z informacjami podanymi na stronach internetowych tych urzędów. Z inspektorami ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz archiwizowane w formie elektronicznej przez okres 10 lat.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych: w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

- prawo do usunięcia danych,

- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem systemu teleinformatycznego korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na ekranie systemu.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

W ramach systemu teleinformatycznego Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pana Pani danych, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Aby skorzystać z porady prawnej lub obywatelskiej, w tym nieodpłatnej mediacji, należy zgłosić się telefonicznie lub mailowo i umówić termin wizyty.

Zgłoszeń należy dokonać pod numerem 32 307 53 29 (Centrum Aktywizacji Społecznej) od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz w piątek od 7.00 do 13.00, na adres poczty elektronicznej pomocprawna@opschorzow.pl lub on-line klikając poniższą ikonkę (całodobowo): 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzone są w następujących lokalizacjach:

•  
w Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Racławickiej 19 – punkt nieodpłatnych porad prawnych w którym pomocy udzielają adwokaci;
•  
w Miejskim Domu Kultury „Batory” przy ul. St. Batorego 6 – punkt nieodpłatnych porad prawnych w którym pomocy udzielają radcy prawni;
•  
w Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul.3 Maja 18 ­– punkt nieodpłatnych porad prawnych prowadzony przez organizację pozarządową, w którym porad udzielają adwokat, radcy prawni oraz prawnicy;
•  
w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Powstańców 70/3 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - prowadzony przez organizację pozarządową, w którym porad udzielają doradcy obywatelscy.

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA INNEJ BEZPŁATNEJ POMOCY DOSTĘPNEJ DLA MIESZKAŃCÓW CHORZOWA

Dla potrzebujących wsparcia, dostępne jest również różnego typu nieodpłatne poradnictwo, między innymi poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Poniżej Lista nieodpłatnego poradnictwa – kliknij ikonkę:

http://bip.chorzow.eu/index.php?kat=154702869548997527


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.