Karta Dużej Rodziny

2018-03-05 15:03 Pomoc społeczna

Chorzowska Karta Dużej Rodziny

kdr1kdr2kdr3kdr4kdr5

ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY

Włącz się do Karty Dużej Rodziny jako jej partner! Wypełnij formularz!

 

24 kwietnia 2014r. uchwałą Nr XLIV/854/14 Rada Miasta Chorzów wprowadziła lokalny program dla rodzin wielodzietnych „Chorzowska Karta Dużej Rodziny”, który w dniu 26 czerwca 2014r. został dostosowany do programu rządowego „Karta Dużej Rodziny”. Posiadacz karty – mieszkaniec Chorzowa, będzie mógł korzystać z dokumentu zarówno w obrębie miasta, jak i całej Polski.
Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Chorzowa, przy czym przez „rodzinę wielodzietną” rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki,
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

BENEFICJENCI

Do korzystania z Programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej wg kryteriów:
1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka na czas kontynuowania nauki szkolnej.
Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

KONIECZNE DOKUMENTY

Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg i uprawnień jest ogólnopolska „Karta Dużej Rodziny”, wydawana indywidualnie każdej zgłoszonej we wniosku osobie, spełniającej warunki 
do jej otrzymania. Karta jest wydawana bezpłatnie w miejscu wskazanym przez Prezydenta Miasta. 
W Chorzowie upoważnienie do realizowania zadania otrzymał Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski można pobierać w :
•    Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Racławickiej 19 ( pok. Nr 58)
Druki wniosków są dostępne również w wersji elektronicznej na stronach:
• Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – www.rodzina.gov.pl
• BIP Ośrodka Pomocy Społecznej – www.bip.chorzow.eu

Wnioski będą przyjmowane przez wyznaczonych do ich weryfikacji pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów.
Do wniosku należy dołączyć:
•    w przypadku rodzica- kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie co najmniej trojga dzieci w pieczy zastępczej oraz, że ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
•    w przypadku małżonka rodzica –kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kserokopie aktu małżeństwa,
•    w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 lat – kserokopie aktualnych aktów urodzenia   lub kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość,
•    w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 lat - kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz zaświadczenie lub oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce ,
•    w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18r.ż.-kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności-obowiązkowo osoby orzekane poza Chorzowem,
•    w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
•    w przypadku osób chcących otrzymać powiadomienie o odbiorze Karty poprzez sms –zgoda na wykorzystanie numeru telefonu komórkowego w komunikacji dotyczącej Karty Dużej Rodziny.
W przypadku cudzoziemców, mających zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Kserokopie dokumentów będą potwierdzane za zgodność z oryginałami, dlatego też należy przedstawić oryginały do wglądu.

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce;
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, na czas kontynuowania nauki szkolnej – odpowiednio do dnia 30 września następującego  po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, 
lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
W przypadku dzieci, Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.
Rodzice nie tracą uprawnień związanych z posiadaniem karty pomimo usamodzielniania 
się kolejnych dzieci i zmiany struktury rodziny. Ograniczenie lub odebranie praw rodzicielskich skutkuje utratą uprawnień. W razie zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty, należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu. Duplikat karty podlega opłacie .Zmiana danych zawartych w Karcie wymagać będzie wydania nowej Karty.

ZASADY KORZYSTANIA


Obowiązujące uprawnienia w ramach programu dla rodzin wielodzietnych
" Chorzowska Karta Dużej Rodziny” na lokalne zniżki, ulgi, zwolnienia i preferencje będą
honorowane za okazaniem  ogólnopolskiej „Kartą Dużej Rodziny” gdzie siedem pierwszych cyfr stanowi identyfikator podziału terytorialnego dla Miasta Chorzów ( 2463011)

Wszystkie miejsca, gdzie realizowana będzie lokalna „ Chorzowska Karta Dużej Rodziny” będą opatrzone znakiem informacyjnym: „ Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” i podanym numerem identyfikacyjnym  Miasta Chorzowa 2463011.

Bezpośrednimi realizatorami programu będą między innymi: jednostki i zakłady budżetowe oraz samorządowe, jednostki kultury, edukacji, sportu, rekreacji miasta Chorzów, jak również  jednostki niepowiązane na podstawie osobnych umów i porozumień, w szczególności organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Chorzowa.

Wykaz instytucji i firm wraz ze zniżkami dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych w Chorzowie oraz wnioski dostępne na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie

Strony internetowe poświęcone wspieraniu rodzin:
Program Polityki Rodzinnej Prezydenta    www.prezydent.pl/dla-rodziny/program-polityki-rodzinnej-prezydenta-rp
Rządowa strona poświęcona Karcie Dużej Rodziny    www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny
Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny    www.slaskiedlarodziny.pl


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.