3. Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

2017-03-07 15:03 Aktualności

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE MIASTA CHORZÓW

Na terenie Chorzowa działają trzy punkty nieodpłatnych porad prawnych, w których porad prawnych udzielają adwokaci, radcy prawni i prawnicy oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczonego przez doradców obywatelskich.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, sporządzenie projektu pisma - w tym projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych oraz nieodpłatną mediację. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje sporządzenia projektu pisma procesowego w toczącym się postępowaniu.

W ramach poradnictwa obywatelskiego, osoby mogą otrzymać min. pomoc z zakresu spraw mieszkaniowych, zadłużenia i zabezpieczenia społecznego. Doradcy obywatelscy świadczą również pomoc w załatwieniu czynności urzędowych i pomoc przy rozwiązywaniu problemów związanych np. z umowami kredytowymi. Proponują sposoby rozwiązania nurtującego problemu prawnego oraz wsparcie w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Komu przysługuje pomoc prawna?

  1. Z porady może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku (w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej).

  2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa osobie udzielającej porady, pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, jeśli jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku (jeśli porada dotyczyć będzie spraw związanych z działalnością gospodarczą).

  3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 dostępny jest w punkcie porad.

  4. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, jest Prezydent Miasta Chorzów.

Osoba niepełnosprawna ruchowo (np.: osoba leżąca) – lub doświadczająca trudności w komunikowaniu się (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się) może otrzymać poradę przez telefon, przez Internet lub poza punktem. Szczegóły – kliknij w link http://bip.chorzow.eu/index.php?kat=155177055242725054

UWAGA:

dotyczy wyłącznie osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, której porada dotyczy tej działalności

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobie fizycznej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku) jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Jak i gdzie zgłosić się po pomoc?

Przed umówieniem/zapisaniem się na wizytę należy zapoznać się z klauzulą RODO dotyczącą ochrony danych osobowych, dostępną poniżej:

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM DO OBSŁUGI NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950, a także właściwe starostwa powiatowe oraz wojewodowie – w zakresie ich zadań realizowanych na podstawie obowiązujących przepisów. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, a także zadań starostw powiatowych, wojewodów i Ministerstwa Sprawiedliwości wynikających z innych powiązanych przepisów. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, c i e RODO tj. na podstawie zgody, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Sprawiedliwości: Inspektor ochrony danych, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950 Warszawa, adres e-mail: iod@ms.gov.pl a z inspektorami ochrony danych we właściwych starostwach powiatowych i w urzędach wojewódzkich zgodnie z informacjami podanymi na stronach internetowych tych urzędów. Z inspektorami ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz archiwizowane w formie elektronicznej przez okres 10 lat.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych: w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

- prawo do usunięcia danych,

- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem systemu teleinformatycznego korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na ekranie systemu.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

W ramach systemu teleinformatycznego Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pana Pani danych, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


 

Aby skorzystać z porady prawnej lub obywatelskiej, w tym nieodpłatnej mediacji, należy zgłosić się telefonicznie lub mailowo i umówić termin wizyty.

Zgłoszeń należy dokonać pod numerem 32 3075329 (Centrum Aktywizacji Społecznej) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Centrum (wykaz godzin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://cas-chorzow.pl/kontakt/), na adres poczty elektronicznej pomocprawna@opschorzow.pl lub on-line klikając 

 

https://np.ms.gov.pl/

 

UWAGA:

dotyczy wyłącznie osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, której porada dotyczy tej działalności

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą przed uzyskaniem pomocy przedstawia:

  1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych;

albo

  1. oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie;

  2. oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Szczegóły i wzór oświadczenia – kliknij w link http://bip.chorzow.eu/index.php?kat=159644899523295592

Gdzie znajdują się punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnych porad prawnych?

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzone są w następujących lokalizacjach:

•  w Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Racławickiej 19 – punkt nieodpłatnych porad prawnych w którym pomocy udzielają adwokaci;

•  w Miejskim Domu Kultury „Batory” przy ul. St. Batorego 6 – punkt nieodpłatnych porad prawnych w którym pomocy udzielają radcy prawni;

•  w Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul.3 Maja 18 ­– punkt nieodpłatnych porad prawnych prowadzony przez organizację pozarządową, w którym porad udzielają adwokat, radcy prawni oraz prawnicy;

•  w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Powstańców 70/3 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - prowadzony przez organizację pozarządową, w którym porad udzielają doradcy obywatelscy.


 

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA INNEJ BEZPŁATNEJ POMOCY DOSTĘPNEJ DLA MIESZKAŃCÓW CHORZOWA

Dla potrzebujących wsparcia, dostępne jest również różnego typu nieodpłatne poradnictwo, między innymi poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Poniżej Lista nieodpłatnego poradnictwa

EDUKACJA PRAWNA - PRAWO W SIECI

Rozwiązania najbardziej nurtujących problemów prawnych dostępne są również na funpage`u prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny.

Aby przejść na funpage`a kliknij poniższego linka:

https://www.facebook.com/Pomoc-Prawna-i-Obywatelska-105471684339238/

 

Miasto Chorzów włączyło się w ogólnopolską kampanię społeczną promującą dostęp do nieodpłatnych świadczeń dla pokrzywdzonych przestępstwem.

 

  • Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem na terenie miasta funkcjonuje Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Chorzowie, ul. Składowa 17 (środa 15:00-20:00 oraz sobota 8:00 - 13:00; tel. 781-963-781)

 

  • W ramach pomocy pokrzywdzonym przestępstwem działa całodobowa linia pomocy pod nr tel. +48 222 309 900 (w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim)

 

 

Zachęcamy do obejrzenia spotu edukacyjnego:

- na platformie youtube pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=taUTqdc2ezk&feature=youtu.be

- na facebook pod adresem:

https://fb.watch/nIDsk0ka1X/


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.