Obowiązek szkolny

2017-09-10 18:04 Edukacja

Obowiązek szkolny i nauki


Granice obwodów szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta Chorzów. 

Granice obwodów szkół podstawowych
 Uchwała Nr V/77/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 28.02.2019r.
http://bip.chorzow.eu/add_www/file/uch_77.pdf 

Granice obwodów szkół gimnazjalnych
Uchwała Nr  XIX/368/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 31.03.2016 r. 

http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/uchwala_368.pdf

*Realizacja obowiązku szkolnego (informacja dla rodzica, egzekucja obowiązku szkolnego)
EGZEKUCJA OBOWIĄZKU: ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, SZKOLNEGO I NAUKI
 PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą o systemie oświaty”,
2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. 2012 r., poz.1015 z późn. zm.)) zwana dalej „ustawą egzekucyjną”.
 Zgodnie z art.15 ustawy o systemie oświaty nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
Zgodnie z art. 20 ustawy o systemie oświaty niespełnienie obowiązku szkolnego i nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Na gruncie ustawy egzekucyjnej obowiązek szkolny i obowiązek nauki należą do kategorii obowiązków o charakterze niepieniężnym ( art.2 § 1 pkt 10)
Środkiem przymuszającym do wyegzekwowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jest grzywna w celu przymuszenia.
Grzywny nie stosuje się wobec ucznia, jako osoby małoletniej. Zgodnie z art. 120 § 2 ustawy egzekucyjnej, nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować będzie nałożeniem grzywny na jego przedstawicieli ustawowych. Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia. 

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego


Zgodnie z art. 14 ustawy o systemie oświaty:
• (art. 14 ust. 1) Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego..
• (art. 14 ust. 1 lit.a) W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 16a.
 • (art. 14 ust. 3) Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
• (art. 14 ust. 3 lit. a) Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 1a, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
• Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub nauki może być także spełniany przez dziecko odpowiednio: poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego, oraz poza szkołą. Sposób postępowania w tym zakresie reguluje art. 16 ust. 8 - 14 ustawy o systemie oświaty. Podstawą takiego działania będzie decyzja administracyjna dyrektora szkoły/placówki wydana w tym przedmiocie na wniosek rodziców dziecka/prawnych opiekunów. 

Obowiązek szkolny


• Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o systemie oświaty obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w którym dziecko kończy 7 lat  oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.