Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

2022-03-18 10:36 Aktualności

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

I. Zasady przyznania świadczenia

Wysokość świadczenia ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie. 

Kwota ta może być podwyższona przez wojewodę w przypadku:

1) zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;

2) gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, podano nieprawdę.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni. 

Zgoda wojewody może dotyczyć:

1) indywidualnych spraw;

2) grupy podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy na obszarze województwa.

W indywidualnych sprawach okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony na czas określony, na szczegółowo uzasadniony wniosek podmiotu zapewniającego wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy.

W przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu. Zgoda ta jest publikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wojewody i zawiera termin przedłużenia wypłaty świadczenia, określenie grupy podmiotów oraz uzasadnienie.

II. Wzór wniosku

Druk wniosku dostępny jest:

  • do pobrania ze strony BIP (dostępny na dole strony),
  • w Urzędzie Miasta Chorzów

III. Miejsce i termin złożenia wniosku

Wypełnione wnioski można składać:

  • w Urzędzie Miasta Chorzów przy ul. Rynek 1 (Wydział Zasobów Komunalnych, pok. 120, I piętro),
  • pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

IV. Rozpatrzenie wniosku

  • w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku

V. Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 12 marca 2022 r. w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w szczególności art. 13. ust. 1) (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 605)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 608)

UWAGA! Właściciele nieruchomości, którzy zakwaterowali obywateli Ukrainy są zobowiązani do aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacje na ten temat można uzyskać Wydziale Usług Komunalnych i Ekologii Urzędu Miasta Chorzów.

pobierz plik: [ Wzór wniosku o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy ]

pobierz plik: [ Klauzula informacyjna RODO - świadczenie za wyżywienie i zakwaterowanie osób z Ukrainy ]


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.