Regulamin konkursu fotograficznego - deszcz w mieście

2018-09-04 09:47 Komunikaty urzędowe

1.   ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1   Organizatorem Konkursu jest Miasto Chorzów – Miasto na prawach powiatu siedzibą w Chorzowie przy ul. Rynek 1 (kod pocztowy: 41 – 500), NIP 627-273-38-08.    

1.2   Publikowanie zdjęć w formie komentarza pod postem na facebooku https://www.facebook.com/umchorzow/ będzie możliwe od wtorku 4.09 do czwartku 6.09 do godziny 12:00. Zdjęcia opublikowane przed lub po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze zwycięzcy.

1.3  Głosowanie na najlepsze zdjęcia zamieszczone w ramach komentarza pod postem a facebooku https://www.facebook.com/umchorzow/ będzie możliwe między wtorkiem 4.09, a czwartkiem 6.09 (do godziny 12:00) by zagłosować, należy polubić wybrane przez siebie zdjęcie. Głosy przyznane poza wyżej wymienionym terminem nie będą uznane.

1.4 Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 6 września 2018r.

 


2.   CEL KONKURSU    

2.1 Celem Konkursu jest aktywizacja mieszkańców i promocja miasta Chorzów.

 


3.   WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


3.1   Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat lub osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

3.2  Osoby niepełnoletnie muszą przesłać skan pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pr@chorzow.eu.    

3.3  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

3.4  Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe dane zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.     

3.5  Udział w Konkursie jest bezpłatny.    

 


4.   ZASADY KONKURSU    

4.1   Zgłoszenie udziału w konkursie polega na  opublikowaniu w formie komentarza  zdjęcia pod postem na facebooku https://www.facebook.com/umchorzow/.

4.2   Każdy uczestnik może opublikować  maksymalnie 1 fotografię biorącą udział w konkursie. 
4.3  Nie dopuszcza się stosowania fotomontaży.    

4.4   Zdjęcia mogą być wykonane aparatami cyfrowymi, analogowymi oraz telefonami komórkowymi (smartfonami).

4.5  Zdjęcia przesyłane na konkurs nie mogą naruszać praw osób trzecich, ich dóbr osobistych, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.     

4.6   Osoba zgłaszająca zdjęcie do Konkursu oświadcza, iż przysługują jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że ewentualne osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii oraz opublikowanie imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania uczestnika w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem,
w wydawnictwach oraz na stronach internetowych, oraz na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i  telefonach komórkowych.

4.7    Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej bez prawa sublicencji, na okres 10 lat na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora.
   
4.8  W przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń uczestnika okazało się niezgodne z prawdą, uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich.  

  


5.   OCENA I NAGRODY   
 

5.1    Konkurs wygrają 2 osoby. Pierwsza, której zdjęcie opublikowane w formie komentarza do postu konkursowego na facebooku https://www.facebook.com/umchorzow/ zbierze najwięcej polubień. Druga zostanie wybrana przez organizatora konkursu.

5.2    Nagrodzone osoby otrzymają parasol z logiem Miasta Chorzów.

5.3   Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej oraz o sposobie odbioru nagrody za pośrednictwem portalu społecznościowego na łamach, którego opublikowali swoje autorskie zdjęcie.

5.4   W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą przez 1 miesiąc od rozwiązania Konkursu, nagroda przechodzi na następny konkurs.    

 


6.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE    

6.1   Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.chorzow.eu     

6.2   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.    

6.3   Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.    

6.4   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.     

6.5   Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO

6.6  Publikując zdjęcie uczestnik automatycznie potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu ujęte w niniejszym regulaminie.

 

Informujemy że :

1. administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie ul. Rynek 1;

2. kontakt do inspektora ochrony danych: tel 32 4165432, mail: iod@chorzow.eu

3. dane osobowe są przetwarzane na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie postępowania egzekucyjnego/ windykacyjnego , na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit c) RODO zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w zakresie danych wrażliwych na podstawie art. 9 ust 2 lit b, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora oraz Ustawy o Postępowaniu Egzekucyjnym w Administracji z dnia 17 czerwca 1966r. (tj. Dz. U. z 2017r poz. 1201 z późn. zmianami),

4. dane nie będą udostępnianie innym odbiorcom;

5. dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

6. dane będą przechowywane do czasu dwóch lat następnie zarchiwizowane zgodnie z kat. archiwalną;

7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do ich przenoszenia;

8. w razie niezgodnego z prawem przetwarzania przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO Warszawa, ul. Stawki 2;

9. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;

10. dane osobowe nie będą służyć do profilowania;
 

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.