REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI 29. FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

2021-01-27 20:01 Aktualności

REGULAMIN

KONKURS Z OKAZJI 29. FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

 

 

§1

Organizator

1. Organizatorem konkursu jest Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu, Rynek 1, 41-500 Chorzów.

2. Konkurs ma charakter kulturalno-edukacyjny i jest organizowany w ramach wydarzenia „29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” .

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem zwanym dalej: „Regulaminem”.

 

§2

Uczestnicy

1. W konkursie mogą wziąć udział:

a) W pierwszej grupie wiekowej dzieci do lat 10.

b) W drugiej grupie wiekowej dzieci od 11 do 14 lat.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe dane zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

4. Każda nagrodzona osoba, powinna złożyć podpis na protokole odbioru nagrody.

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 

§3

Zadania konkursowe

1. Zgłoszenie udziału w konkursie polega dostarczeniu do Księgarni Dopełniacz (adres: Rynek, 41-500 Chorzów) pracy plastycznej w dowolnym formacie przedstawiającą Jerzego Owsiaka – Prezesa Zarządu Fundacji WOŚP. Do każdej pracy zostanie dołączony formularz stanowiący załącznik 1 do regulaminu.

2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę plastyczną.

 

 

 

§4

Czas trwania Konkursu

1. Dostarczenie pracy będzie możliwe 31 stycznia 2021 roku, w godzinach od 12: do 17:00. Prace dostarczone po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 5 lutego 2021r., a informacja zostanie opublikowana na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie Miasto Chorzów. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej oraz o sposobie odbioru nagrody za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

 

§5

Ochrona danych osobowych

 

1. Klauzula informacyjna

administratorem danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, ul. Rynek 1;

kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 32 4165432, mail: iod@chorzow.eu;

dane osobowe są przetwarzane w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu na podstawie: art. 6 ust. 1 lit b, e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, art 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz niniejszy regulamin;

dane osobowe: imię oraz wiek uczestnika konkursu, mogą zostać upublicznione na stronie internetowej Miasta, fanpage Miasta: Facebook;

dane będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia roku 2021 r., następnie zarchiwizowane zgodnie z kat. archiwalną B5;

istnieje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO Warszawa, ul. Stawki 2;

podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w konkursie;

dane osobowe nie będą służyć do profilowania.

 

§6

Ocena i nagrody

 

1. W każdej kategorii została przewidziana jedna nagroda główna oraz 3 wyróżnienia.

2. Zwycięzcy otrzymają równorzędne nagrody: voucher do Księgarni Dopełniacz.

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej oraz o sposobie odbioru nagrody za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

5. Nieodebranie nagrody w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z zrzeczeniem się nagrody.

 

§7

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest jawny i wchodzi w życie z dniem publikacji.

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.chorzow.eu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów i odwołania Konkursu z przyczyn od siebie niezależnych.

 

 

Załącznik 1 do Regulaminu Konkursu WOŚP

 

 

 

Chorzów, 31 stycznia 2021r.

 

 

 

……………………………………………………………………
                 (imię i nazwisko uczestnika)

 

………………………………………………………………….
                (imię i nazwisko opiekuna)

 

………………………………………………………………..
                        (numer telefonu)

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.

 

 

                                                                                                              …….………………………………………………………
                                                                                                                                         (data i podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.