Pomoc dla zwierząt z Ukrainy

2022-03-01 10:25 Aktualności

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie tworzy bazę domów tymczasowych dla psów i kotów z Ukrainy.

Prosimy o zgłaszanie się osób, które są gotowe wziąć pod tymczasową opiekę zwierzę/zwierzęta z Ukrainy.
Wiadomości wysyłajcie na maila:
schroniskochorzow@wp.pl
W wiadomości koniecznie zamieśćcie poniższe informacje - WG WZORU:

1. Imię i nazwisko;
2. Adres i nr telefonu;
3. Jakie zwierzę i w jakiej ilości możecie przyjąć;
4. Jaki jest realny termin Twojej pomocy (na jak długo/od kiedy).


UWAGA:

Jeśli zrezygnujesz z pomocy koniecznie poinformuj nas o tym.
Z dodatkowymi pytaniami prosimy dzwonić w godz. otwarcia biura pod nr 32 249 84 52


----------------------------------------------------------------------------
Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami
towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną
w trakcie trwania konfliktu militarnego.


1. Cel wytycznych:
- ustanowienie systemu minimalizującego ryzyko wwozu zwierząt stanowiących potencjalne
zagrożenie przeniesienia chorób zakaźnych, w szczególności wirusa wścieklizny na ludzi i
zwierzęta w sytuacji masowego napływu osób opuszczających tereny objęte działaniami
militarnymi i posiadających zwierzęta towarzyszące
- zminimalizowanie przestojów na przejściach granicznych i usprawnienie przemieszczania osób
przez granicę zewnętrzną UE
Instytucje odpowiedzialne: Inspekcja Weterynaryjna (IW), Krajowa Administracja Skarbowa(KAS),
Wojewodowe odpowiedzialni za zarządzanie przejściami granicznymi.

2. Opis sytuacji
W sytuacji masowego przemieszczania się osób z terenu Ukrainy do UE możemy mieć do czynienia z
trzema grupami osób podróżujących ze zwierzętami towarzyszącymi:
- obywatele UE
- obywatele Ukrainy
- obywatele innych państw trzecich.
Zwierzęta towarzyszące mogą należeć do różnych gatunków, określonych w rozporządzeniu (UE)
2013/576:
A. zwierzę należące do gatunku: psy (Canis lupus familiaris), koty (Felis silvestris catus),
fretki (Mustela putorius furo);
B. bezkręgowce (z wyjątkiem pszczół i trzmieli objętych art. 8 dyrektywy 92/65/EWG
oraz mięczaków i skorupiaków, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. e, ppkt (ii) i (iii)
dyrektywy 2006/88/WE);
C. ozdobne zwierzęta wodne określone w art. 3 lit. k) dyrektywy 2006/88/WE i
wyłączone z zakresu stosowania tej dyrektywy na mocy jej art. 2 ust. 1 lit. a;
D. płazy;
E. gady;
F. ptaki: przedstawiciele gatunków ptaków innych niż te, o których mowa w art. 2
dyrektywy 2009/158/WE (drób);
G. ssaki: gryzonie i króliki inne niż przeznaczone do produkcji żywności.

2.1. Zwierzęta z gatunków psy (Canis lupus familiaris), koty (Felis silvestris catus), fretki (Mustela
putorius furo)
.
Zwierzęta przemieszczane w warunkach nadzwyczajnej konieczności mogą towarzyszyć podróżującym
w sytuacji spełnienia wszystkich wymagań UE, tj.:
- zwierzę zostało prawidłowo oznakowane za pomocą mikrochipa
- zwierzę zostało zaszczepione przeciwko wściekliźnie i szczepienie jest nadal ważne
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/szczepienie-na-wscieklizne
- zwierzę posiada aktualny wynik badania serologicznego w kierunku oznaczenia miana przeciwciał
przeciwko wściekliźnie https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/badanie-poziomuprzeciwcial
- zwierzę jest zaopatrzone w ważny paszport wydany w jednym z państw członkowskich UE
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/dokumenty-identyfikacyjne lub w świadectwo
zdrowia zgodne ze wzorem określonym w prawie UE https://www.wetgiw.gov.pl/nadzorweterynaryjny/swiadectwo-zdrowia
Lub w sytuacji, gdy jeden lub więcej z powyższych wymogów nie został spełniony.

2.2. Odstępstwa od standardowych wymagań dla psów, kotów i fretek z uwagi na sytuację
nadzwyczajną:

Zwierzęta przemieszczane w czasie trwania konfliktu militarnego nie muszą być zaopatrzone w wynik
badania serologicznego w kierunku oznaczenia miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie.

2.3.Postępowanie w sytuacji niespełnienia wymogów
Za minimalny wymóg, kiedy zwierzę może zostać wprowadzone na teren UE, należy uznać zwierzę
oznakowane mikrochipem, któremu towarzyszy dokument potwierdzający wykonanie szczepienia
przeciwko wściekliźnie nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem przemieszczania. Musi być możliwość
weryfikacji tożsamości zwierzęcia, tj. powiązania szczepienia z oznakowaniem. Kontroli spełnienia ww. wymagań dokonują funkcjonariusze celno-skarbowi.
W celu ustalenia statusu zdrowotnego zwierzęcia towarzyszącego podróżnemu i objęcia stosownym nadzorem każdy podróżny, którego zwierzę nie spełnia
jednego lub więcej wymagań przywozowych zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej procedury.
W sytuacji kiedy podróżny jest w stanie wskazać adres miejsca pobytu zwierzęcia na terenie Polski:
Informacja dotycząca przemieszczenia zwierzęcia zawarta w oświadczeniu przekazywana jest do
właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii wraz z dokumentem zawierającym decyzję
PLW właściwego terytorialnie dla miejsca przekroczenia granicy zewnętrznej UE.

PLW dokonuje objęcia zwierzęcia izolacją oraz nadzoruje wykonanie czynności warunkujących
spełnienie wymagań przez zwierzę, tj.:
- oznakowanie zwierzęcia (jeśli brak jest transpondera lub jest nieczytelny)
- zaszczepienie przeciwko wściekliźnie (jeśli szczepienia nie można udokumentować lub jest nieważne)
- pobrania krwi do badania serologicznego w kierunku oznaczenia poziomu przeciwciał przeciwko
wściekliźnie wykonanego przez zatwierdzone laboratorium.

Po uzyskaniu wyniku badania serologicznego, zgodnie z którym poziom przeciwciał zaświadcza o
nabytej odporności, zwierzę zostaje zwolnione z izolacji, a zwierzęciu zostają wydane dokumenty
potwierdzające spełnienie wymogów.

W sytuacji kiedy podróżny nie jest w stanie wskazać adresu miejsca pobytu zwierzęcia na terenie Polski
Urzędowy lekarz weterynarii dokonuje oznakowania i zaszczepienia zwierzęcia (w sytuacjach
wskazanych powyżej) w miejscu tymczasowego pobytu zwierzęcia wraz z właścicielem/opiekunem po
przekroczeniu granicy.


Koszty związane z ww. czynnościami są pokrywane z budżetu państwa.
Załącznik stanowiący wzór oświadczenia właściciela/opiekuna zwierzęcia stanowi załącznik do
procedury.

2.4.Postępowanie ze zwierzętami poniżej 12 tygodnia życia
Zwierzęta opisane w pkt 2 A:
- do 8 tygodnia życia poza wypełnienie wniosku żadnych dodatkowych procedur,
- od 8 do 12 tygodnia życia jak w pkt 2.2 i 2.3.

2.5.Postepowanie ze zwierzętami wprowadzonymi nielegalnie ( w przypadku wykrycia nielegalnego
przekroczenia granicy przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia)
.
Organ, który ujawnił nielegalne przekroczenie granicy, w przypadku wykrycia posiadania przez
osobę zatrzymaną zwierzęcia lub zwierząt, powiadamia o tym właściwego terytorialnie
Powiatowego Lekarza Weterynarii, który podejmuje decyzje o dalszym postępowaniu ze
zwierzęciem (umieszczenie w schronisku lub azylu dla zwierząt, w ostateczności eutanazja).

3. Pozostałe gatunki zwierząt przemieszczanych jako towarzyszące.
Pozostałe (gryzonie, króliki, płazy, gady, ozdobne zwierzęta wodne, bezkręgowce)
Z uwagi na brak zagrożenia związanego z potencjalnym przeniesieniem chorób zakaźnych
niebezpiecznych dla ludzi lub zwierząt wirusa wścieklizny wprowadza się czasowe zwolnienie z
obowiązku posiadania pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii na wwóz. Jeśli będą jakieś gatunki
objęte ograniczeniami z uwagi na Konwencję Waszyngtońską CITES bez wymaganych zezwoleń -
decyzję pozdejmuje Krajowa Administracja Skarbowa.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/procedura-giw-dotyczaca-przemieszczania-zwierzat-towarzyszacych-z-ukrainy-do-polski?fbclid=IwAR1xokl8RdCvW4LV_HhUUKcvr4p7xobHSraa09THp68O-2-Olq6b-MdK_Pw

 

 


Тимчасова процедура Головного ветеринарного лікаря щодо переміщення тварин, які
супроводжують подорожуючих, що в'їжджають з України в ЄС через польський зовнішній
кордон, на час тривання збройного конфлікту.

1. Мета настанов:
• створення системи мінімізації ризику імпорту тварин, які створюють потенційну загрозу
перенесення інфекційних захворювань, зокрема вірусу сказу на людей і тварин у випадку
масового напливу людей, які покидають території, охоплені військовими діями і мають
супроводжуючих тварин
• мінімізація зупинок у пунктах пропуску та покращення переміщення людей через
зовнішній кордон ЄС
Відповідальні установи: Ветеринарна інспекція (IW), Національна Податкова Адміністрація
(KAS), воєводи, відповідальні за управління пунктами пропуску
2. Опис ситуації
В ситуації масового переміщення людей з території України в ЄС можемо зустрітися з трьома
групами людей, які подорожують з супроводжуючими тваринами:
- громадяни ЄС
- громадяни України
- громадяни інших третіх країн
Супроводжуючі тварини можуть належати до різних видів, визначених в регламенті (ЄС)
2013/576
A. тварина, що належить до виду: собаки (Canis lupus familiais), коти (Felis silvestris
catus), фретки (Mustela putorius furo);
B. безхребетні (за винятком бджіл і джмелів, на яких поширюється ст.8 регламенту
92/65/EWG і молюски і ракоподібні, про яких йдеться у ст. 3 ч. 1 літ. e, підпункт
(ii) i (iii) регламенту 2006/88/WE);
C. декоративні водні тварини, визначені у ст. 3 літ. k) директиви 2006/88/WE та
виключено у сфері застосування цієї директиви відповідно до ст. 2 ч. 1 літ. а;
D. земноводні;
E. рептилії;
F. птахи: представники інших видів птахів, ніж ті, про яких йдеться у ст.2
регламенту 2009/158/WE (птиця);
G. ссавці: гризуни та кролі, крім призначених для виробництва харчових продуктів,
2.1. Тварини, що належить до виду собаки (Canis lupus familiais), коти (Felis silvestris catus),
фретки (Mustela putorius furo)
Тварини, які переміщуються в надзвичайних умовах, можуть супроводжувати подорожуючих,
якщо дотримані всі вимоги ЄС, зокрема
- тварина правильно ідентифікована за допомогою мікрочіпа
- тварина вакцинована від сказу і щеплення надалі діє https://www.wetgiw.gov.pl/nadzorweterynaryjny/szczepienie-na-wscieklizne
- тварина має актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника
сказу https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/badanie-poziomu-przeciwcial
- тварина має дійсний паспорт, виданий в одній із країн ЄС https://www.wetgiw.gov.pl/nadzorweterynaryjny/dokumenty-identyfikacyjne або сертифікат про стан здоров’я, який відповідає
зразку, встановленому в законодавстві ЄС https://www.wetgiw.gov.pl/nadzorweterynaryjny/swiadectwo-zdrowia
Або в ситуації, якщо одна або кілька з вищезазначених вимог не виконуються
2.2. Винятки від стандартних вимог до собак, котів і фреток з огляду на надзвичайну ситуацію:
Тварини, які переміщуються під час військового конфлікту, не вимагають серологічного тесту в
напрямку визначення титру антитіл до збудника сказу.
2.3.Процедура у випадку невиконання вимог
Мінімальною вимогою, якщо тварина може в’їхати на територію ЄС, слід визнати мікрочіповану
тварину, яка супроводжується документом підтвердження виконання щеплення від сказу не
раніше ніж за 12 місяців до дати переміщення. Мусить бути можливість перевірки ідентичності
тварини, тобто зв’язку вакцини з маркуванням. Контроль за виконанням вищезазначених вимог
здійснюють працівники митно-податкової служби.
З метою визначення статусу стану здоров’я супроводжуючої тварини та охоплення її відповідним
наглядом кожен подорожуючий, чия тварина не відповідає одній або кільком вимогам
перевезення, зобов'язаний заповнити декларацію, зразок якої додається до цієї процедури.
У ситуації, якщо подорожуючий може вказати адресу місця перебування тварини в Польщі:
Інформація про переміщення тварини, що містяться в декларації, передається територіально
уповноваженому повітовому ветеринарному лікарю разом з документом, що містить рішення
Повітового ветеринарного лікаря, територіально компетентного за місцем перетину зовнішнього
кордону ЄС.
Повітовий ветеринарний лікар накладає на тварину ізоляцію та контролює виконання заходів,
які становлять умову виконання твариною вимог, зокрема
- маркування тварини (якщо відсутній транспондер або він нерозбірливий)
- вакцинація проти сказу (якщо щеплення не підтверджено документами або недійсне)
- забору крові для серологічного тесту для визначення рівня антитіл до збудника сказу,
виконаного затвердженою лабораторією Після отримання результату серологічного тесту,
відповідно до якого рівень антитіл підтверджує набутий імунітет, тварину випускають з ізоляції та видають документи,
що підтверджують виконання вимог.
У ситуації, якщо подорожуючий не може вказати адресу місця перебування тварини в Польщі:
Офіційний ветеринарний лікар проводить маркування і щеплення тварини (у випадках,
зазначених вище) у місці тимчасового перебування тварини разом з власником/опікуном після
перетину кордону. Витрати, пов'язані з вищезазначеним діями покриваються з державного бюджету
Додаток, який становить зразок декларації власника/опікуна тварини, становить додаток до
процедури.
2.4.Процедури з тваринами у віці до 12 тижнів
Тварини, описані в пункті 2 А:
- віком до 8-го тижня, крім заповнення заявки, жодних додаткових процедур,
- віком від 8 до 12 тижнів відповідно до п. 2.2 та 2.3.
2.5.Процедури з тваринами, ввезеними нелегально (у випадку виявлення незаконного
перетину кордону власником або опікуном тварини)
Орган, який виявив незаконний перетин кордону, у випадку виявлення у затриманої особи
тварини або тварин, повідомляє про це компетентного територіально повітового
ветеринарного лікаря, який приймає рішення про подальші процедури з твариною.
(розміщення в притулку або притулку для тварин. В крайньому випадку, евтаназія)
3. Інші види тварин які переміщуються як супроводжуючі
Інше (гризуни, кролики, земноводні, рептилії, декоративні водні тварини,
безхребетні)
З огляду на відсутність загрози пов'язаної з потенційним перенесенням небезпечних
для людей або тварин інфекційних захворювань вірусу сказу, вводиться тимчасове
звільнення від обов’язку володіння дозволу Головного ветеринарного лікаря на
ввезення. Якщо є якісь види, охоплені обмеженнями з огляду на Вашингтонську
конвенцію CITES - без необхідних дозволів, рішення приймає Національна Податкова
Адміністрація.

Умови можуть бути змінені дивіться офіційний сайт.

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Tymczasowa-procedura-przemieszczania-zwierzat-towarzyszacych-z-terytorium-Ukrainy-na-teren-Polski-przez-osoby-nie-posiadajace-kompletu-dokumentow-weterynaryjnych-dla-psow-kotow-i-fretek/idn:1999

 

 

 

 

 
 
 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.