Patronaty

2016-12-11 20:12 Media

Zarządzenie Nr OR.19.2019 Prezydenta Miasta Chorzóz dnia 21 stycznia 2019 roku

 

w sprawie ustanowienia procedury przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 18 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

 

Zarządzam:

 

§ 1.

 

W celu podkreślenia szczególnego charakteru organizowanych imprez, wydarzeń, a także ukazujących się publikacji na terenie Miasta Chorzów ustanowione zostaje wyróżnienie w postaci Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów.

§ 2.

Powierzam Wydziałowi Promocji i Aktywizacji Społecznej prowadzenie spraw dotyczących przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów.

§ 3.

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Promocji i Aktywizacji Społecznej.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR.54.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia procedury przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów lub/i Patronatu Miasta Chorzów.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów

 1. Prawo przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów jako wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter wydarzeń, projektów, przedsięwzięć, a także ukazujących się publikacji przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta. Decyzje w sprawie przyznania Honorowego Patronatu w imieniu Prezydenta Miasta podejmuje Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Promocji i Aktywizacji Społecznej.

 2. Prezydent Miasta nadaje Honorowy Patronat przedsięwzięciom realizowanym na terenie Miasta Chorzów lub poza jego granicami administracyjnymi.

 3. O Honorowy Patronat mogą wystąpić instytucje, organizacje społeczne, przedsiębiorstwa, związki i stowarzyszenia twórcze oraz zawodowe, a także pełnoletnie osoby fizyczne.

 4. Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Chorzów może być przyznany wydarzeniu, projektowi, przedsięwzięciu lub publikacji, które w ocenie Prezydenta Miasta mają szczególne znaczenie dla budowania tożsamości lokalnej, prestiżu Chorzowa, podnoszenia rangi samorządu w kraju i za granicą.

 5. W celu otrzymania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów należy złożyć wniosek stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

 6. Wniosek należy złożyć listownie na adres: Urząd Miasta Chorzów, Wydział Promocji i Aktywizacji Społecznej, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów lub mailowo na adres pas@chorzow.eu.

 7. Termin złożenia wniosku o przyznanie Honorowego Patronatu nie może być krótszy niż 30 dni przed dniem organizacji wydarzenia, przedsięwzięcia, projektu bądź ukazania się publikacji. W przypadku wniosku złożonego w terminie krótszym niż wskazany powyżej Wydział Promocji i Aktywizacji Społecznej może odmówić rozpatrzenia wniosku.

 8. Wydanie decyzji o nadaniu Honorowego Patronatu może być poprzedzone uzyskaniem opinii merytorycznej jednostki organizacyjnej Urzędu.

 9. Przyznanie Honorowego Patronatu nie wiąże się ze wsparciem finansowym lub organizacyjnym.

 10. Nadanie Honorowego Patronatu wydawane jest w formie pisemnej przekazanej pocztą tradycyjną lub elektronicznie (w zależności od sposobu złożenia wniosku).

 11. Organizator wydarzenia, projektu, przedsięwzięcia, a także wydawca publikacji, któremu nadano Honorowy Patronat, zobowiązany jest do prawidłowego oznakowania wszystkich materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych poprzez umieszczenie herbu miasta oraz informacji o patronacie.

 12. Wzór odpowiedniego oznaczenia przekazuje Wnioskodawcy w wersji elektronicznej Wydział Promocji i Aktywizacji Społecznej.

 13. W oparciu o merytoryczne opinie jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Chorzów, a także w przypadku braku zasadności nadania wyróżnienia lub nie dopełnienia warunków formalnych Prezydent Miasta może odmówić nadania Honorowego Patronatu.

 14. W przypadku naruszenia przez organizatora lub wydawcę wizerunku Miasta Chorzów, Honorowy Patronat może zostać odebrany.

 15. Odebranie Honorowego Patronatu nakłada na organizatora lub wydawcę obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia.

 16. W przypadku pytań, wątpliwości dotyczących procedury ubiegania się o Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Chorzów, należy kontaktować się z sekretariatem Wydziału Promocji i Aktywizacji Społecznej Urzędu Miasta Chorzów, tel. 32 416 5215, mail pas@chorzow.eu.


  Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów

 

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.