Oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanych przez Miasto Chorzów

2022-07-22 12:08 Aktualności

UWAGA !

PONIŹSZA INFORMACJA NIE DOTYCZY LOKALI UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

 

Poniższa informacja dotyczy właścicieli nieruchomości określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, to jest:

a) nieruchomości, na których znajdują się obiekty i siedziby Urzędu Miasta Chorzów oraz jednostek budżetowych Miasta Chorzów,

b) nieruchomości, na których znajdują się budynki będące siedzibą zakładów budżetowych Miasta Chorzów,

c) nieruchomości, na których znajdują się budynki będące filiami i siedzibami instytucji kultury Miasta Chorzów,

d) nieruchomości, na których znajdują się obiekty i siedziby wszystkich placówek oświatowych bez względu na rodzaj organu prowadzącego,

e) nieruchomości, na których znajdują się budynki będące siedzibą Straży Pożarnej,

f) nieruchomości, na których znajdują się budynki będące siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy, objętych od 01.07.2021 r. gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych, na mocy uchwały Nr XXXIII/554/2021 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.

Na podstawie art. 6c ust. 3c i 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1297), Prezydent Miasta Chorzów informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na okres co najmniej 24 miesięcy od dnia w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych.

Tym samym, wyznacza się termin do 26.09.2022 r. na złożenie przez właściciela nieruchomości pisemnego oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

W przypadku chęci wyłączenia się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, zgodnie z art. 6c ust. 3c pkt 2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć oświadczenie.

W oświadczeniu o wyłączeniu się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, właściciel nieruchomości niezamieszkałej wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Właściciel nieruchomości zawiera umowę wyłącznie z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Chorzów o którym mowa w art. 9b ust. 2 ww. ustawy.

 

W przypadku nie złożenia przez właściciela nieruchomości takiego oświadczenia, pozostanie on w gminnym systemie odbierania odpadów komunalnych zorganizowanym przez gminę.

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Prezydenta Miasta Chorzów dostępny jest na stronie internetowej Miasta Chorzów pod www.odpady.chorzow.eu.

Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie  odpadów komunalnych i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Oświadczenia należy złożyć w Urzędzie Miasta Chorzów ul. Rynek 1, pokój 28 najpóźniej do 26.09.2022 r.

 

Załącznik:

Wzór - Oświadczenie

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.