Odpowiedzi na pytania mieszkańców ze spotkań z prezydentem (31.03 i 28.04)

2016-06-01 07:54 Aktualności

Jakie działania są podejmowane w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na osiedlu Irys?

Policja i Straż Miejska będą korzystać z monitoringu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (w tej sprawie zostało zawarte porozumienie między CHSM, Miastem Chorzów i Komendą Miejską Policji w Chorzowie). Na osiedle kierowane są również patrole zarówno Straży Miejskiej jak i Policji w ramach działań prewencyjnych,

Prośba o interwencję dot. hałasów na złomowcu przy ul. Lompy

Strażnicy miejscy podjęli już interwencję w tej sprawie – na temat uciążliwych hałasów rozmawiali zarówno z przedstawicielami złomowca, jak i okolicznej hurtowni warzyw. Na chwilę obecną do tut. Straży Miejskiej nie wpłynęły żadne zgłoszenia związane z tą sprawą.

Do kogo można zgłosić problem palenia śmieci w budynkach przy ul. Truchana?

Interwencje w tej sprawie podejmuje straż miejska: podejrzenie palenia śmieci prosimy zgłaszać dyżurnemu Straży Miejskiej (tel. 32 2416-145, alarmowy 986). Sprawę można zgłosić również do Wydziału Ochrony Środowiska UM Chorzów tel. (32) 2416 5413. W przypadku potwierdzenia zgłoszenia, zostanie przeprowadzona szczegółowa kontrola z udziałem rzeczoznawcy.

Prośba o interwencje ws. zakłócania ciszy nocnej przez klientów lokalu przy ul. Batorego 58, który czynny jest do 3 w nocy.

Sprawa będzie monitorowana przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji I w Chorzowie.

Czy będą organizowane kursy samoobrony dla kobiet?

Kursy co roku organizowane są przez Urząd Miasta w Chorzowie – kolejny planowany jest na jesień. Szczegółowe informacje dot. zapisów będą publikowane na stronie www.chorzow.eu, zainteresowanych prosimy o kontakt z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (tel. 32 4165 128).

Czy miasto podejmie interwencję w sprawie palenia w piecach na ogródkach działkowych przy granicy z Chorzowem Batorym?

Ogródki znajdują się na terenie Rudy Śląskiej – zgłoszenie zostało już przekazane do tamtejszej straży miejskiej.

Kto nadzoruje pracę straży miejskiej?

W Chorzowie nadzór nad strażą miejską sprawuje Zastępca Prezydenta Miasta ds. Technicznych i Rozwoju Marcin Michalik.

Czy służby podejmują interwencje w spawie osób zażywających narkotyki w okolicy szpitala przy ul. Zjednoczenia?

Teren w okolicy szpitala przy ul. Zjednoczenia jest objęty wzmożonymi działaniami prewencyjnymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Strażnicy również bezpośrednio i zdecydowanie reagują na wszelkie przejawy patologii w tym rejonie. Niestety nawet liczne interwencje nie rozwiązują całkowicie tego problemu - związany jest on z bezpośrednim sąsiedztwem szpitala zakaźnego.

Jak miasto próbuje rozwiązać problem właścicieli psów, którzy nie sprzątają po swoich pupilach?

Strażnicy miejscy na terenie całego Chorzowa prowadzą szereg działań i akcji związanych z tym problemem. W tej sprawie są prowadzone zintensyfikowane działania zmierzające do represjonowania posiadaczy psów niewywiązujących się z tego obowiązku. Straż Miejska wspólnie z Urzędem Miasta prowadzi akcję promującą odpowiednie zachowania posiadaczy psów pod nazwą „Nie rób gańby, skludzej po swoim psie”. W ramach wymienionej akcji zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami Chorzowa na terenie Parku Róż, gdzie zostały przedstawione podstawowe zagadnienia w/w sprawie. Jednym z działań ww. akcji jest współpraca ze wszystkimi zarządcami, administratorami oraz właścicielami nieruchomości na terenie miasta, polegająca na rozpowszechnieniu ulotek i plakatów promujących prawidłowe zachowania właścicieli psów i przypominające o ich obowiązkach.

Prośba o interwencję ws. przepełnionych pojemników na śmieci w okolicy ul. Gagarina 14 do 18.

Problem ten wystąpił w rejonie ul. Gagarina podczas budowy altanki śmietnikowej, kiedy mieszkańcy pomimo wskazania innego miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, podrzucali je w miejsce na ten cel nieprzeznaczone.
Inwestycja budowy altanki została zakończona ok. 2 miesięcy temu. Od tego momentu do urzędu miasta nie zostało skierowane żadne zgłoszenie w tej sprawie, zarówno od zarządców, jak i mieszkańców. Warto zwrócić uwagę, że przypadki przepełniania pojemników na zmieszane odpady komunalne, spowodowane są najczęściej niewłaściwą segregacją odpadów. Surowce wtórne należy wrzucać do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów (pojemniki zielone, żółte (ewentualnie tzw. siatki) i niebieskie), dzięki czemu minimalizowana jest ilość odpadów wrzucanych do pojemników przeznaczonych na niesegregowane odpady komunalne na terenie danej nieruchomości.

Czy jest możliwość wprowadzenia podatku od posiadania psa i wynajęcia za te pieniądze firmy sprzątającej psie odchody?

Rada Miasta może uchwalić podatek od posiadania psa – propozycję można skierować bezpośrednio do radnych. Uchwalenie uchwały, zgodnie z obowiązującym prawem, nie zwolni właścicieli z obowiązku sprzątania po swoim psie.

Jak poradzić sobie z wrakami samochodów stojącymi na ulicy?

Procedurę usuwania wraków pojazdów z drogi prowadzi straż miejska. Często ze względów formalnych czynności trwają dość długo.

Czy jest możliwość zwiększenia ilości kontenerów na odpady w Chorzowie Batorym?

Ilość pojemników przypisana do danej nieruchomości jest obliczana na podstawie normatywu wytwarzanych odpadów komunalnych, zawartego w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chorzów. W przypadku wątpliwości co do ilości pojemników na nieruchomości oraz częstotliwości ich opróżniania, prosimysię zgłaszać do Wydziału Usług Komunalnych (tel. 416-50-00 wew. 277) w celu weryfikacji tychże danych.

Czy planowane są inwestycje tramwajowe?

W perspektywie do 2020r. planowane są inwestycje tramwajowe na ul. Powstańców, ul. Hajduckiej, ul. 3 Maja i na ul. Katowickiej od Estakady do granic Bytomia.

Dlaczego miasto nie buduje toalet publicznych?

W ramach rewitalizacji Rynku zostanie wybudowana toaleta publiczna. Na okres letni została ustawiona kabina WC w Parku Róż.

Jakie zgody należy uzyskać, aby wyciąć stary jesion przy ul. Średniej 8?

Zgodę na wycinkę drzew na terenach miejskich wydaje Marszałek Województwa Śląskiego. Wycinka drzew jest możliwa jedynie w uzasadnionych wypadkach.

Dlaczego odpady wielkogabarytowe wystawiane przy ul. Styczyńskiego 40 są odbierane dopiero po interwencji mieszkańców?

Wszelkie uwagi (składane przez mieszkańców czy właścicieli nieruchomości, osobiście, telefonicznie czy też za pośrednictwem poczty elektronicznej) co do jakości świadczonych usług odbierania odpadów komunalnych są rejestrowane w tzw. tabeli zgłoszeń, która następnie jest przekazywana do firmy wywozowej w celu poprawienia jakości świadczonych usług. Na podstawie tejże tabeli zgłoszeń można jednoznacznie stwierdzić, iż z nieruchomości z ul. Styczyńskiego 40 nigdy jeszcze nie wpłynęła żadna interwencja czy to w zakresie odbioru wielkich gabarytów, czy samych zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych.

Prośba o interwencję ws. brudnych pojemników na odpady (okolice ul. Styczyńskiego, okolice osiedla Irys)

Pojemniki na zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne są myte zgodnie z przyjętym harmonogramem mycia. W okresie od maja do września myte są raz na miesiąc, natomiast w pozostałym okresie (poza okresem letnim) – raz na kwartał.

Pojemniki przeznaczone na odpady zielone (pojemniki w kolorze brązowym), myte są każdorazowo po odbiorze odpadów zielonych – raz na tydzień w okresie od maja do września. Natomiast w pozostałych miesiącach roku – raz na miesiąc.

W przypadku potrzeby umycia pojemnika z zewnątrz, prosimy o zgłoszenie lokalizacji do Wydziału Usług Komunalnych

Kto może usunąć szpecącą gablotę na skrzyżowaniu Wolności i Sobieskiego?

Sprawę prowadzi Straż Miejska

Czy jest możliwość uporządkowania terenu przy przystanku tramwajowym AKS?

Teren nieuporządkowany należy do osoby prywatnej. Na części należącej do Miasta planowane jest wykonanie przejścia w kierunku marketu Carrefour.

Dlaczego drzewa wycinane są w sezonie lęgowym?

Drzewa w sezonie lęgowym wycinane są jedynie w przypadku, gdy stwarzają zagrożenie dla życia i mienia obywateli.

Park Róż po remoncie stwarza dodatkowe utrudnienia dla dzieci i osób starszych – prośba o interwencję.

W Parku Róż wszystkie alejki, zjazdy i schody zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo dla wygody mieszkańców zostaną wykonane balustrady pomiędzy zjazdami a schodami.

Czy w pojemnikach do segregacji na szkło i plastik mogą być większe otwory?

Pojemniki do selektywnej zbiórki szkła i plastiku posiadają taki typ otworów, który umożliwia wrzucanie odpadów dla których te pojemniki są przeznaczone. Średnica tych otworów jest ograniczona, aby uniemożliwić wrzucanie do tych pojemników niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Należy zaznaczyć że wszelkie odpady plastikowe powinny być zgniatane przed wrzuceniem ich do pojemnika. Każdy inny ponadgabarytowy odpad komunalny może zostać bezpłatnie oddany do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych SORCIKA, który znajduje się przy ul. Bytkowskiej 15 w Chorzowie i czynny jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty – od 10.00 do 16.00.

Kiedy z centrum miast znikną szamba?

Miasto systematycznie podłącza nieruchomości do kanalizacji miejskiej.

Czy ul. Wolności może być bardziej ukwiecona?

Na ul. Wolności oprócz nasadzeń kwiatowych w wazach, będą również kwiaty w wiszących na słupach oświetleniowych donicach.

Co z mieszkaniami dla młodych osób w mieście?

Młodzi mieszkańcy mogą ubiegać się o wynajem mieszkania z zasobów gminy na zasadach ogólnych, wynikających z zapisów Uchwały Nr XIII/236/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 października 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów. Analiza możliwości miasta w zakresie stworzenia stosownego programu dedykowanego osobom młodym jest na bardzo wczesnym etapie.

Czy w mieście będzie wdrażany program związany z oszczędzaniem energii i działaniami proekologicznymi – m.in. fotowoltaika, światła LED itp.?

Miasto realizuje tego typu zadania od kilku lat. Kolektory słoneczne zabudowane są na obiektach MORiSu (budynek przy ul. Dąbrowskiego, Basen Hajduki). W najbliższej przyszłości, po uzyskaniu dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, planowana jest realizacja zabudowy ogniw fotowoltaicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, przy ul. Harcerskiej 2 oraz w Zespole Szkół Sportowych nr 1, przy ulicy Ryszki 55.
Oświetlenie typu LED jest sukcesywnie montowane podczas modernizacji oświetlenia ulicznego i parkowego przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów. Sukcesywnie odbywa się również modernizacja oświetlenia w obiektach oświatowych (szkoły, przedszkola), realizowana przez Wydział Inwestycji Komunalnych UM Chorzów (np. w Gimnazjum nr 10, Szkole Podstawowej nr 29, Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2).

Czy jest możliwa współpraca ze Świętochłowicami w celu rozwiązania problemu ze stawem Kalina, który dotyka również mieszkańców Chorzowa Batorego?

Miasto Świętochłowice podjęło się likwidacji zagrożeń związanych ze stawem Kalina 2-3 lata temu. Aktualnie stara się o pozyskanie nowych środków – miasto nie może dołączyć do procedury z przyczyn formalnych.

Obiekty użyteczności publicznej powinny być dostępne dla niepełnosprawnych – np. szkoły przy ul. Urbanowicza. Jak miasto dostosowuje te obiekty?

Obiekty użyteczności publicznej sukcesywnie dostosowywane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W poprzednich latach zrealizowano budowę wind w : Szkole Podstawowej nr 12 ul. Skrajna 2, Przedszkolu nr 16 ul. Brzozowa 9, Gimnazjum nr 8 ul. Ks. Czempiela 52, Zespole Szkół Specjalnych nr 2 ul Dyrekcyjna 3,Zespole Szkół Integracyjnych ul. Piotra 8. Podjazdy wybudowano w Szkołach Podstawowych nr 29 i 25. Wydział Inwestycji Komunalnych jest w posiadaniu dokumentacji projektowej budowy windy dla Powiatowego Urzędu Pracy – trwają starania o pozyskanie dofinansowania z PFRON. W 2016 zleciliśmy opracowanie projektu budowy windy dla niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. 3 Maja 22. W Zespole Szkół Ekonomicznych planowana jest budowa windy, jednakże ze względu na zabytkowy charakter budynku uzyskanie pozwolenia na budowę musi być poprzedzone uzyskaniem zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Budynki: Przedszkola nr 1, Szkoły Podstawowej nr 15 (ORLIK), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Przedszkole nr 7, Przedszkole nr 12, Zespół Szkół Ekonomicznych posiadają podjazdy lub platformy umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnych na poziom parteru.

Dlaczego nie stosuje się systemów rynnowych, które nie zapychają się liśćmi?

Siatki osłonowe sprawdzają się tylko przy małych ilościach liści, które pod wpływem wiatru po wyschnięciu są zdmuchiwane. Przy rynnach narażonych (duża ilość liści) nie sprawdzą się, ponieważ liście nie zdążą wyschnąć i zapychają oczka siatek osłonowych, a tym samym rynny. Placówki mają w obowiązku bieżące czyszczenie rynien (min. 2 razy na rok), które jest znacznie łatwiejsze niż wyczyszczenie siatek z PCV z przyklejonych liści. W obiektach użyteczności publicznej rynny są wykonywane najczęściej z blachy ocynkowanej, tytanowo – cynkowej, a dostępne na rynku siatki są głównie dostosowane do rynien z PCV. Na rynku występuje system zabezpieczenia rynien stalowych z blachy aluminiowej (ze względu na ciężar działający na uchwyty rynien) - koszt 1 mb to ok 150 zł czyli znacznie drożej niż montaż rynny. Ponadto siatki w porze zimowej mogą utrudniać odśnieżenie i odlodzenie rynien.

Czy powstanie nowy basen w mieście ?

Nie ma planów budowy nowego basenu w Chorzowie, jednakże wykonane zostaną jednak modernizacje basenów: Miejskiego oraz w Zespole Szkół Sportowych nr 1 ul. Ryszki 55, w podobnym zakresie jak basen w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Harcerska 2.

Czy jest plan dotyczący niskiej emisji dla miasta?

Tak, jest uchwalony Program Gospodarki Niskoemisyjnej, który zakłada ograniczenie niskiej emisji. Wydział Ochrony Środowiska od ponad 20 lat wspiera mieszkańców finansowo w zmianie sposobu ogrzewania (aktualny regulamin znajduje się na naszej stronie: http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=131598614114575712

Dlaczego bezpłatne Wi-Fi nie jest dostępne w całym mieście?

W trakcie realizacji jest kilka punktów HOT-SPOT w Chorzowie m.in.: w Planetarium, okolice Szybu Prezydent, Rynek, budynki MORiSu (ul. Dąbrowskiego i Lompy). Trwa procedowanie warunków formalnych w tym temacie w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Co ze starym ratuszem w Hajdukach?

Budynek starego ratusza w Hajdukach, stanowi zabytek i jest własnością prywatną. Obecni właściciele nie przedstawili planu remontu, nie wnioskowali też o dofinansowania. W latach 2012-2015 ówczesny właściciel środkami własnymi oraz dofinansowaniem od Wojewódzkiego i Miejskiego Konserwatora Zabytów zrealizował remont dachu ( około 75 % powierzchni). Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie może interweniować w budynki zabytkowe. Miejski Konserwator Zabytków zwróci się z zapytaniem do obecnego właściciela oraz do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków czy i jakie działania zamierza podjąć w przedmiotowej sprawie.

Co ze stadionem Ruchu?

Na przełomie czerwca/lipca 2016 r. firma GMT sp. z o.o. powinna przedłożyć projekt budowlany przebudowy stadionu przy ul. Cichej 6. W związku z udzieleniem pożyczki przez Miasto Chorzów na rzecz KS Ruch realizacja przebudowy stadionu została odroczona na rok 2018.

Dlaczego winda na kąpielisku przy placu Powstańców jest nieczynna przez długi okres czasu?

Winda znajduje się w Centrum Rehabilitacji i jest już czynna. Przerwa w pracy wynikała z konieczności wykonania szeregu napraw serwisowych/konserwacyjnych.

Remont SP nr 5: czy będzie uciążliwy dla dzieci?

Planowana inwestycja będzie trwała 4 lata i obejmuje duży zakres robót. Tego typu przedsięwzięcie może być uciążliwe - natomiast zarówno Miasto Chorzów (Wydział Inwestycji Komunalnych) oraz Dyrekcja Placówki dołoży wszelkich starań, aby prace były prowadzone segmentami, które będą wyłączane na czas prowadzenia robót. Dyrekcja szkoły będzie starać się zorganizować zajęcia w taki sposób aby remont był jak najmniej odczuwalny dla dzieci. Odpowiednia informacja o harmonogramie prac wywieszana będzie w szkole z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

Czy przy ul. Gagarina nr 14-18 będą miejsca parkingowe?

MZUiM nie planuje budowy miejsc postojowych przy ul. Gagarina nr 14-18 w roku bieżącym, ani w roku 2017. W planie inwestycyjnym Zarządu Ulic nie ma takiego zadania inwestycyjnego.

Czy w mieście będą stacje rowerowe?

W ramach przebudowy Centrum Przesiadkowego budowany będzie parking dla rowerów pod Estakadą. Na chwilę obecną nie ma planów budowy stacji rowerowej.

Czy będzie remontowany tunel kolejowy przy wjeździe do Chorzowa Batorego?

Wiadukt kolejowy na wjeździe do Chorzowa od strony autostrady A-4 jest własnością i w zarządzie PKP. Nie mamy informacji potwierdzającej, że wiadukt ten podlegać będzie modernizacji. Nawierzchnia jezdni i chodników pod wiaduktem jest w stanie zadawalającym.

Czy jest szansa na poszerzenie drogi przy targowisku na ul. Jubileuszowej?

Ze względu na istniejącą zabudowę oraz szerokość pasa drogowego nie ma możliwości poszerzenia ul. Jubileuszowej. Ulica ta posiada wystarczającą szerokość do poruszania się pojazdów w dwóch kierunkach. Wzdłuż ulicy wykonano maksymalną ilość miejsc postojowych oraz chodniki.

Czy można stworzyć dodatkowy dojazd do parkingu przy ul. Brzozowej?

Możliwe jest urządzenie dodatkowych wjazdów do parkingu, który zostanie wykonany przy ul. Brzozowej wzdłuż ogródków działkowych. Obszar pomiędzy budynkami przy ul. Brzozowej nr 30-42 oraz Brzozowej nr 50-60 jest terenem prywatnym zarządzanym przez zarządców nieruchomościami, natomiast działki gruntowe na których mogłyby powstać połączenia drogowe są własnością wspólnot mieszkaniowych. Wykonanie dojazdu oraz koszt jego wykonania obciążą odpowiednie wspólnoty mieszkaniowe. MZUiM nie będzie wnosił sprzeciwu w uzgodnieniu włączenia zjazdów do istniejących dróg publicznych.

Czy można poszerzyć zbyt wąski chodnik przy ul. St. Batorego w okolicy Hotelu Gorczowski?

Chodnik wzdłuż nieruchomości przy Hotelu Gorczowski ma szerokość w najwęższym miejscu 2 m, jest to wystarczająco, aby swobodnie mogli poruszać się zarówno piesi jak i rowerzyści. Przy ul. Batorego wykonane są chodniki po obu stronach jezdni co wpływa na swobodne poruszanie się wzdłuż ulicy. Ponadto nie ma możliwości na poszerzenie chodnika po stronie Hotelu Gorczowski, ponieważ granica nieruchomości przebiega wzdłuż ogrodzenia.

Czy można poszerzyć wąskie drogi i chodniki na łukach przy ul. Dąbrowskiego?

Wzdłuż ulicy Dąbrowskiego chodniki posiadają normatywne szerokości. W rejonie skrzyżowań mogą sprawiać wrażenie, że są zbyt wąskie ze względu na konieczność zabudowy barierek zabezpieczających, zapobiegających przed wtargnięciem pieszych oraz dzieci na jezdnię. W trosce o bezpieczeństwo niezmotoryzowanych uczestników ruchu zdecydowano o zamontowaniu barier ochronnych zawężając tym samym użytkową powierzchnię chodnika.

Dlaczego w mieście jest coraz mniej mini rond z przejezdną wyspą?

Nie każde skrzyżowanie nadaje się do przebudowy na mini rondo z wyspą przejezdną. Taka przebudowa musi być poprzedzona szczegółową analizą. Większość szczególnie niebezpiecznych i kolizyjnych skrzyżowań w mieście została już przebudowana na małe lub mini ronda. W Chorzowie jest ich już 16 i planowana jest budowa w najbliższych latach czterech lub pięciu kolejnych.

Czy oznakowanie stref parkingowych w mieście jest prawidłowe i zgodne z kodeksem ruchu drogowego?

Oznakowanie strefy parkingowej w Chorzowie jest prawidłowe i zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W Chorzowie Strefa Płatnego Parkowania (SPP) jest prawidłowo oznakowana stosownymi znakami D-44 – „strefa płatnego parkowania” posadowionymi na każdym wjeździe do SPP i D-45 – „koniec strefy płatnego parkowania” posadowionymi na każdym wyjeździe z tego obszaru; SPP w Chorzowie oznakowana jest dodatkowo nieobowiązkowymi tablicami informującymi o zbliżaniu się do obszaru w którym pobierane są opłaty za parkowanie.

Czy planowany jest remont drogi za MDK przy ul. Lompy, prowadzącej do garaży i warsztatu samochodowego?

MZUiM w roku bieżącym nie posiada środków finansowych na realizację drogi wewnętrznej za MDK przy ul. Lompy, prowadzącej do garaży i warsztatu samochodowego. Droga ta została przekazana w zarząd tutejszego Zarządu Ulic w roku 2015 w nieodpowiednim stanie technicznym.

Czy miasto planuje budowanie nowy ścieżek rowerowych?

W ramach każdej prowadzonej przez MZUiM inwestycji analizowana jest możliwość wykonania ścieżek rowerowych. Ze względu na zwartą zabudowę wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż wielu ulic np. wzdłuż ulic: Dąbrowskiego czy Armii Krajowej spowodowałoby konieczność likwidacji miejsc postojowych. Ścieżki rowerowe są wykonywane tam, gdzie istnieje taka możliwość. W niektórych przypadkach jest to niemożliwe do wykonania przy zachowaniu obowiązujących przepisów – normatywów dla ścieżek rowerowych.

Źle oznakowane przejście dla pieszych na ul. Hajduckiej – czy planowana jest zmiana?

Ze względu na remont fragmentu ul. Hajduckiej przeprowadzony pod koniec ubiegłego roku w trudnych warunkach atmosferycznych – nie było możliwości wykonania oznakowania poziomego przejścia dla pieszych. Oznakowanie to zostało zlecone do odtworzenia w bieżącym roku w pierwszej kolejności.

Czy będzie remont ulicy Wolności do Świętochłowic?

Przebudowa ulicy Wolności na odcinku od ul. Chrobrego do Świętochłowic rozpoczęła się w maju 2015 r. natomiast planowany termin zakończenia tej inwestycji to II połowa 2017r. Prace zostały wznowione wczesną wiosną i są kontynuowane.

Czy można wybudować chodnik przy ul. Krętej?

MZUiM przeanalizuje potrzebę i możliwości techniczne wykonania chodnika lub ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Krętej. Ruch samochodowy i pieszy na tym odcinku jest znikomy, nie odnotowano do tej pory żadnych problemów związanych ze wspólnym poruszaniem się pieszych i pojazdów po jezdni. Nie odnotowano też żadnych zdarzeń drogowych.

Czy można domalować dodatkowe pasy na ul. Styczyńskiego pomiędzy SP13 i sklepem Żabka?

Ilość oznakowanych przejść dla pieszych w ciągu ul. Styczyńskiego jest wystarczająca i nie przewiduje się wyznaczania kolejnych przejść dla pieszych. Powiększenie ilości oznakowanych przejść dla pieszych nie koniecznie podnosi poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Czy można wprowadzić zakaz wjazdu dla samochodów typu TIR na ul. Styczyńskiego?

Ze względu na charakter ul. Styczyńskiego oraz jej kategorię – droga powiatowa, która wchodzi w skład podstawowego układu komunikacyjnego miasta, nie ma możliwości wyeliminowania ruchu samochodów ciężarowych z tej ulicy.

Jakie kroki zostaną podjęte w sprawie uszkodzonej drogi i czy zostanie usunięty problem z oświetleniem przy ul. Szybowej?

Wymiana nawierzchnia jezdni ul. Szybowej jest przewidziana do wykonania w roku bieżącym. Sprawę oświetlenia przekazano do rozpoznania serwisowi oświetleniowemu Tauron Dystrybucja S.A.

Czy można wymienić chodnik przy ul. Karpińskiego?

Ulica Karpińskiego w zasadniczym ciągu będącym w zarządzie MZUMu, nie wymaga wymiany nawierzchni chodników, które wykonane są z kształtek betonowych w kolorach szarym i czerwonym.

Czy planowany jest remont uszkodzonego odcinka nawierzchni przy ul. Morcinka?

Ulica Morcinka jest po remoncie kapitalnym, z pewnością chodzi tutaj o zapadnięty właz kanalizacyjny będący własnością ChŚPWiK zlokalizowany w ul. Bocznej na wysokości wylotu tzw. drugiej odnogi ul. Morcinka. Sprawę przekazano pisemnie do ChŚPWiK.

Czy można utwardzić przejście przy ul. Kingi 14 w stronę sklepu NETTO?

Wydeptana ścieżka od budynku ul. Kingi nr 14 leży poza drogą publiczną, a więc nie znajduje się w zarządzie MZUiM. Znajduje się ona częściowo na terenie działki będącej we władaniu ChSM, a częściowo na terenie działki Nr 34/14.

Czy będzie poprawiony zakręt z ul. Strzelców Bytomskich w ul. Wolności?

Wszelkie niezbędne prace zostaną wykonane zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym w trakcie przebudowy ulicy Wolności.

Za mało miejsc parkingowych w okolicach ul. Głogowskiej i ul. Morcinka. Czy zostanie utworzonych więcej parkingów w tej okolicy?

W roku 2015 w ciągu ul. Morcinka w ramach prowadzonej inwestycji wykonano nowe miejsca postojowe lokalizując ich maksymalną ilość. Natomiast wzdłuż ul. Głogowskiej wzdłuż linii kolejowej istnieje w stanie obecnym możliwość bezpiecznego zaparkowania pojazdów.


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.