Nabór wystawców - Chorzowski Jarmark Bożonarodzeniowy 2022

2022-08-31 09:36 Aktualności

Regulamin imprezy niemasowej
„Chorzowski Jarmark Bożonarodzeniowy 2022”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie „Chorzowski Jarmark Bożonarodzeniowy 2022” zwanej dalej „imprezą”, organizowanej w dniach 15 - 18.12.2022r. na Rynku w Chorzowie.
 2. Organizatorem Chorzowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 2022 jest Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu, Rynek 1, 41-500 Chorzów.
 3. Komórką odpowiedzialną za organizację Chorzowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 2022 jest Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Chorzów.
 4. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom niniejszego regulaminu oraz przepisom powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Wejście na teren imprezy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników:
  1. na terenie imprezy;
  2. na stronie internetowej organizatora: www.chorzow.eu;
  3. w siedzibie Organizatora.

 

§ 2

Zgłoszenia wystawców

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w Chorzowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym należy dokonać poprzez nadesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszeniowej (Załącznik 1) drogą elektroniczną z odręcznym podpisem (skan) na adres
  e-mail: jarmark@chorzow.eu
 2. Wystawca jest zobowiązany do funkcjonowania stoiska w terminie zgodnym ze swoim zgłoszeniem, w godzinach trwania Jarmarku.
 3. Chorzowski Jarmark Bożonarodzeniowy odbywać się będzie od 15.12.2022 do 18.12.2022 roku w godzinach od poniedziałku do piątku od 12:00 – 20:00, w soboty i niedziele od 10:00-21:00.
 4. Zabrania się umieszczania na elementach stoiska eksponatów i materiałów reklamowych za pomocą technik, które powodują trwałe uszkodzenia ścian i elementów zabudowy (np. wbijanie gwoździ, wkręcanie śrub, wbijanie zszywaczy tapicerskich itp.)
 5. Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 31 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. (decyduje data przyjęcia informacji e-mailowej). Po tym terminie listy zostają zamknięte.
 6. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Chorzowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
 8. Wystawcy winni dołączyć  do Załącznika 1 fotografię przedstawiającą asortyment eksponowany podczas trwania Jarmarku.
 9. Koszt wynajęcia domku wynosi 250 zł brutto (za 4 dni).
 10. Zgłaszając swój udział w Chorzowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym wystawca:
 1. potwierdza, że posiada wszelkie prawa autorskie do przesłanych zdjęć, filmów, grafik i tekstów dot. asortymentu (osobiste i majątkowe),
 2. jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób utrwalonych na zdjęciach i filmach, nie narusza prywatności i dóbr osobistych innych osób,
 3. wyraża zgodę na zamieszczenie opisu działalności, zdjęć, filmów i grafik dot. asortymentu oraz danych kontaktowych na portalu Facebook na oficjalnej stronie Miasta Chorzów,
 4. nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu publikacji i rozpowszechniania przez Organizatora opisu, zdjęć, filmów i grafik dot. asortymentu oraz danych kontaktowych na podstawie podpisanego formularza zgłoszeniowego.
 1. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym, przesłana do Wystawcy drogą mailową do dnia 30 września 2022 roku, zobowiązuje go do uiszczenia opłaty za wynajem domku wystawienniczego zgodnie z obowiązującym cennikiem w terminie 7 dni od otrzymania decyzji.
 2. Organizator może zwolnić z uiszczenia opłaty podmioty prowadzące działalność o charakterze społecznym.
 3. Za złamanie niniejszego Regulaminu oraz podanie nieprawdziwych danych, Organizator może rozwiązać umowę I usunąć wystawcę z terenu imprezy. W tej sytuacji opłata za udział w Jarmarku nie zostanie zwrócona.
 4. Rezygnacja z uczestnictwa w Jarmarku Bożonarodzeniowym  nie   wiąże się  ze  zwrotem  dokonanej  opłaty.

 

§ 3

Uczestnicy

 1. W Jarmarku uczestnikami w postaci wystawców mogą być:
 1. gastronomowie posiadający w swym asortymencie: oscypki, wędliny, grzańce, ciasta, pierogi, sery, pierniki, owoce w czekoladzie itp.,
 2. twórcy i rękodzielnicy z całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych i regionalnych artystów,
 3. przedsiębiorcy posiadający w swym asortymencie: unikatowe ozdoby świąteczne, wyroby ceramiczne, rękodzieło, biżuterię, wyroby z drewna itp.,
 4. inni do decyzji Organizatora.
 1. Na terenie imprezy mogą przebywać i uczestniczyć dowolne osoby. Impreza jest otwarta dla wszystkich, niebiletowana i bezpłatna.
 2. Na terenie imprezy bezpieczeństwo zapewniają pracownicy funkcjonariusze służb mundurowych (Straż Miejska, Policja), a także ochrona wynajęta przez Organizatora.
 3. Funkcjonariusze służb mundurowych i ochrona uprawnieni są do usunięcia z terenu imprezy osób nietrzeźwych oraz zakłócających ład i porządek publiczny.
 4. Wszelkie problemy i zapytania należy kierować do pracowników organizatora.
 5. Na terenie imprezy handel może odbywać się jedynie za zgodą organizatora.
 6. Wystawcy zobowiązani są do posiadania i okazania Organizatorowi niezbędnych koncesji, zgód sanepidu itp.
 7. Poszczególni właściciele stoisk handlowych, rekreacyjnych i gastronomicznych ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe użytkowanie, sprawność i bezpieczeństwo zainstalowanego sprzętu oraz wszelkich urządzeń wykorzystywanych podczas ww. imprezy. Właściciele stanowisk zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności do zakazu sprzedaży alkoholu młodzieży do lat 18.

 

§ 4

Zasady udziału w Jarmarku

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy:
 1. butelek szklanych, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, broni, a także innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów pirotechnicznych i wybuchowych;
 2. alkoholu, za wyjątkiem punktów gastronomicznych sprzedających alkohol, usytuowanych na płycie rynku
 3. środków odurzających oraz substancji psychotropowych;
 4. urządzeń do wytwarzania hałasu (trąbek, gwizdków itp.);
 5. rzucania jakichkolwiek przedmiotów na terenie imprezy;
 6. rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących, lampionów itp.;
 7. naruszania nietykalności cielesnej służb informacyjnych i porządkowych oraz pracowników organizatora;
 8. używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrywania twarzy w celu uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby w czasie popełnienia czynu zabronionego;
 9. używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób;
 10. wchodzenia na obszary niedostępne dla uczestników.
 1. Organizator informuje, że impreza będzie utrwalana na zdjęciach i nagraniach wideo.
 2. Wizerunki osób uczestniczących w imprezie mogą być rozpowszechnianie poprzez publikację na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych organizatora, Rozpowszechnianie wizerunku odbywa się w celach informacyjno – promocyjnych, jako relacja z wydarzenia.
 3. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy ponoszą odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.
 4. Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.
 5. Organizator ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy, każdej osoby niestosującej się do przepisów niniejszego regulaminu.
 6. Osoby przebywające na terenie imprezy zobowiązane są do zachowywania się w sposób nieszkodzący oraz niezagrażający innym osobom.
 7. Każdy przebywający na terenie imprezy jest zobowiązany stosować się do poleceń Policji, Straży Miejskiej, a także ochrony.
 8. Osoba niestosująca się do poleceń służb oraz obowiązujących przepisów może zostać wydalona z obiektu lub może wobec niej zostać zastosowane ograniczenie wolności lub grzywna.
 9. Uczestnicy są zobowiązani w czasie trwania imprezy przebywać wyłącznie w miejscach przeznaczonych dla publiczności. Na czas trwania pokazów poszczególne obszary imprezy mogą podlegać wyłączeniu lub wygrodzeniu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
 11. Wszelkie wejścia, wyjścia, przejścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

 

§ 5

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Urząd Miasta Chorzów reprezentowany przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, ul. Rynek 1.

2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Chorzów – tel. 32 416 54 32, adres mailowy: iod@chorzow.eu.

3. Podane dane osobowe są przetwarzane w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprezy niemasowej o nazwie „Chorzowski Jarmark Bożonarodzeniowy 2022” na podstawie: art. 6 ust. 1 lit b, e)   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

4. Zgromadzone dane będą przechowywane  zgodnie z kat. archiwalną.

5. Pozyskane dane osobowe mogą zostać upublicznione na stronie internetowej Miasta, fanpage Miasta: Facebook; odbiorcami danych będą podmioty posiadającym upoważnienie ustawowe w tym zakresie szczególnie w zakresie nadzoru i kontroli, podmioty współpracujące z Miastem na podstawie zawartych umów (kancelaria prawna, obsługa informatyczna, niszczenie dokumentów)

6. Zgromadzone dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.

8. Istnieje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wnioskowania o ograniczenie przetwarzania.

9. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

10. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w Chorzowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym 2022.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Chorzowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w trakcie jego trwania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.chorzow.eu i stronie Miasta Chorzów na portalu społecznościowym Facebook.

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy oraz rozwiązania imprezy w każdym momencie jej trwania.

Formularz zgłoszeniowy Załącznik 1

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.