Młodociani pracownicy

2018-06-19 11:06 Edukacja

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach.

Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

W przypadku nauki zawodu 8 081 PLN - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 PLN za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników finansowane jest ze środków Funduszu Pracy przyznanych gminie zgodnie z umową zawartą z Wojewodą.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.

Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w pkt.1.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Pracodawca, który zawarł umowę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie wójta, burmistrza, prezydenta.

 

Wnioskodawca/ adresat procedury:


Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami zamieszkałymi na terenie miasta Chorzów umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu.

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Chorzów, ul.Rynek 1
Osoba do kontaktu: Inspektor Halina Wydor
Tel. (32) 416 54 02


Podstawy prawne:

·  Ustawa z dnia 10 maja  2018 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 późn. zm.)

·  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r. Nr 244 poz. 1626).

·  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 232).

·  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2094).

·  Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L352/1 z 24.12.2013 r.).

·  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.)

·  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

·  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn.zm.)

·  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1044).

 

Dokumenty od wnioskodawcy / strony:


1.    Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu  (zał. nr 1)
2.    Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (zał. nr 2)

Procedura postępowania obowiązująca od 1 września 2012 r.:


1.    O zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca jest zobowiązany zawiadomić Wydział Edukacji w Chorzowie (wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1) w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
2.    Pracodawca składa w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego pracownika egzaminu wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2).


Do wniosku należy załączyć kopie następujących dokumentów potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez pracodawcę:

  • umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego oraz  świadectwa pracy;
  • dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  • dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określonych w przepisach w sprawie prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  •  dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), pracodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest dołączyć do wniosku również:
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3).

3.    Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego pracownika wynosi:

  •  - 8 081 zł - w przypadku nauki zawodu – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
  • -   254 zł - za każdy pełny miesiąc kształcenia - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Od 1 stycznia 2013 r. kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Forma / sposób załatwienia: 
Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Przewidywany termin załatwienia: 
Decyzja o przyznaniu dofinansowania lub odmowie jest wydawana w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacja na temat opłat: 
Postępowanie nie podlega opłatom.

Załączniki do artykułu:

 Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o zatrudnieniu młodocianego pracownika.
Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
Załącznik nr 3 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Instrukcja do formularza.
 Załącznik nr 4 – Oświadczenie o otrzymanej lub nieotrzymanej pomocy.


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.