Młodociani pracownicy

2020-01-21 11:32 Edukacja

URZĄD MIASTACHORZÓW

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

1. Załatw sprawę elektronicznie- Nie dotyczy.

2. Załączniki:

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 4 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

3. Wersja w języku migowym -Nie dotyczy.

 4. Sprawę załatwia Wydział Edukacji, ul.Rynek 1, 41-500 Chorzów Wydział Edukacji

 5. Dokumenty od wnioskodawcy :

1) Wypełniony wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (zał. nr 2)

2) Załączniki do wniosku:

 a) kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

 b) kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie u pracodawcy osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe,

 c) kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, d) kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,

 e) kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu,

 f) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, (zał. nr 3)

 g) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 4),

 h) pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę, i) inne dokumenty wynikające z indywidualnego przebiegu przygotowania zawodowego lub sytuacji pracodawcy (np. dokument potwierdzający zmianę nazwiska pracodawcy lub młodocianego, skrócenie czasu trwania nauki zawodu itp.)

 Uwaga: załączniki wymienione w ppkt. 2 lit. f, g, h oraz zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminu, o którym mowa w ppkt 2 lit. e oraz ewentualne inne zaświadczenia wystawione na potrzeby niniejszego postępowania należy przedstawić w oryginale. Kopie pozostałych dokumentów pracodawca może potwierdzić za zgodność z oryginałem własnoręcznie.

 6. Opłaty Brak

 7. Forma załatwienia

 Dofinansowanie przyznawane jest w trybie decyzji administracyjnej na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Po upływie ww. terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało pracodawcy. Kwota dofinansowania: - w przypadku nauki zawodu do 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia), - 10 000 zł w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust.1 ustawy Prawo oświatowe (po 1 września 2019 r.) - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

8. Termin załatwienia Decyzja do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. 9. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu- Brak

10. Podstawa prawna a) art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu - dotyczy zasadniczych szkół zawodowych c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – dotyczy szkół branżowych d) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, e) Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, f) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, g) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, h) Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

 12 Informacje dodatkowe,

a) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

b) informacje dotyczące wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 4): - dofinansowanie otrzymane z OHP po 30.06.2014 r. stanowi pomoc de minimis i nie należy go wykazywać w części D formularza (w tabeli na stronie 5). Jeżeli tabela pozostaje pusta, nie wypełnia się również pkt 1-8 na str. 6.

c) w wyniku zmian w ustawie z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w odniesieniu do wniosków składanych od 1 września 2019 r. istotne będzie, aby: - w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem młodociany zdał egzamin czeladniczy, - w przypadku pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem młodociany zdał egzamin zawodowy, W przypadku innych konfiguracji niż ww. nastąpi odmowa przyznania dofinansowania kształcenia pracownika młodocianego. Jednocześnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, rzemieślnik zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego zobowiązany jest być członkiem cechu lub izby rzemieślniczej.

 

 Stan na 16.01.2020


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.