Konkurs strefa #Wolka

2019-04-11 11:41 Aktualności

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1 Organizatorem Konkursu jest Miasto Chorzów – Miasto na prawach powiatu siedzibą w Chorzowie przy ul. Rynek 1 (kod pocztowy: 41 – 500), NIP 627-273-38-08.

1.2 Konkurs trwa wyłącznie w czasie trwania wydarzenia inaugurującego działalność strefy młodych #Wolka czyli od 16:30 do 20:00 11 kwietnia 2019 roku.

2. CEL KONKURSU

2.1 Celem Konkursu jest aktywizacja mieszkańców, promocja miasta Chorzów i działalności strefy młodych #Wolka

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1 Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat lub osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

3.2 Osoby niepełnoletnie muszą przesłać skan pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie jako załącznik w mailu na adres rzecznik@chorzow.eu

3.3 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

3.4 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe dane zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

3.5 Udział w Konkursie jest bezpłatny.

4. ZASADY KONKURSU

4.1 Zgłoszenie udziału w konkursie polega na opublikowaniu w serwisie Facebook lub Instagram zdjęcia wykonanego w strefie młodych #Wolka podczas inauguracji. Publikując zdjęcie należy oznaczyć profile #Wolka lub zameldować się w miejscu Wolka.

4.2 Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 1 odpowiedź

5. OCENA I NAGRODY

5.1 Konkurs wygra 5 osób, które wyślą zdjęcie wykonane w strefie młodych #Wolka podczas inauguracji z oznaczonymi profilami strefy młodych #Wolka w mediach społecznościowych

5.2 Nagrodzone osoby otrzymają zestaw gadżetów z logiem #Wolka

5.3 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w czasie trwania imprezy w trzech turach: o godzinie 18:00, 19:00 i 20:00

5.4 W przypadku braku odebrania nagrody do godziny 20:10, nagroda przechodzi na następny konkurs.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.chorzow.eu

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

6.3 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

6.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

6.5 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO

6.6 Zgłaszając się do konkursu uczestnik automatycznie potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu ujęte w niniejszym regulaminie.

Informujemy że :

1. administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie ul. Rynek 1;

2. kontakt do inspektora ochrony danych: tel 32 4165432, mail: iod@chorzow.eu

3. dane osobowe są przetwarzane na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie postępowania egzekucyjnego/ windykacyjnego , na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit c) RODO zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w zakresie danych wrażliwych na podstawie art. 9 ust 2 lit b, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora oraz Ustawy o Postępowaniu Egzekucyjnym w Administracji z dnia 17 czerwca 1966r. (tj. Dz. U. z 2017r poz. 1201 z późn. zmianami),

4. dane nie będą udostępnianie innym odbiorcom;

5. dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

6. dane będą przechowywane do czasu dwóch lat następnie zarchiwizowane zgodnie z kat. archiwalną;

7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do ich przenoszenia;

8. w razie niezgodnego z prawem przetwarzania przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO Warszawa, ul. Stawki 2;

9. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;

10. dane osobowe nie będą służyć do profilowania;


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.