Rekrutacja do przedszkoli i szkół

2017-09-10 18:09 Edukacja

Rekrutacja do chorzowskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w systemie elektronicznym. Przed złożeniem wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy zapoznać się z ofertą placówki na stornie internetowej.
 
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2015, 2014, 2013 i 2012 zamieszkałe na terenie gminy Chorzów.

Dzieci sześcioletnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego – na podstawie art. 31, ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe.

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie uczestniczą w procesie rekrutacyjnym.
W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzic powinien zgłosić się w terminie od 11 marca do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem – zał. 1 do Zarządzenia Nr OR.100.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 czerwca 2017 roku.

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowych przedszkolach nie biorą udziału w rekrutacji.
Rodzice składają jedynie deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin postępowania rekrutacyjnego.
Rodzice, którzy decydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w rekrutacji na przyszły rok szkolny na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

 

Zasady rekrutacji

Zapisy w formie elektronicznej do przedszkola/oddziału zerowego będą trwały od 6 marca do 20 marca 2018r. Nabór odbywa się do 24 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów oraz do oddziałów zerowych w szkołach podstawowych: SP 12 z Oddz. Integr., SP 14, SP 15, SP 17, SP 37.
Otwarcie systemu elektronicznego dla rodzica/ opiekuna prawnego nastąpi 6 marca br. od godz. 9.00.
Można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie i wydrukować. Wydrukowany wniosek wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza). Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę: www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl

 

Kryteria rekrutacji

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (  Dz. U. z 2017r., poz.59)

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale Nr XXXIII/604/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 marca 2017r. o  zmianie uchwały Nr XXXII/593/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2017r.  http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/uchwala_604.pdf w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów.

 

Terminy rekrutacji

Terminy określa Zarządzenie Nr OR.24.2018. Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 stycznia 2018r. http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=151669425817627647 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2018/2019.

 


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Otwarcie systemu dla rodziców – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału w szkole podstawowej: od 25 kwietnia, godz. 9.00 do 7 maja 2018 r. godz.15.00. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 16 maja 2018r. godz. 9.00.

Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania: od 16 maja 2018r. godz. 9.00 do 22 maja 2018r.godz.15.00.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 25 maja 2018r. godz. 9.00

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2018/2019

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych) – wzór dostępny w szkole podstawowej. Zgłoszenie należy złożyć niezwłocznie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

Kryteria rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w uchwale Nr XXXIII/607/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 marca 2017r.  http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/uchwala_607.pdf w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Chorzów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej  szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

 

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Terminy określa Zarządzenie Nr OR.25.2018. Prezydenta Miasta Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 stycznia 2018r. http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=151669426329185460 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów zamieszkałych poza obwodem na rok szkolny 2018/2019.

Ważne terminy:

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:  od 01 do 16 marca 2018r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 26 marca 2018r., godzina 9.00.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 26 marca od godz. 10.00 do 05 kwietnia 2018r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 06 kwietnia 2018r., godz. 9.00.


 

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2018/2019

Informator dla gimnazjalistów

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.