Pomoc materialna

2017-09-10 18:04 Edukacja

Pomoc materialna


Program Rządowy „Wyprawka szkolna” obejmuje uczniów, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klasy I-III oraz VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcące, technikum oraz posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa
 w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. z jednym 
z następujących rodzajów niepełnosprawności:
1.słabowidzący
2.niesłyszący
3. słabosłyszący
4. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
5. niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
6. niepełnosprawność ruchowa , w tym z afazja
7.autyzm, w tym z zespół Aspergera
8.niepełnosprawnośc sprzężone, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. 1-7.
Dofinansowanie będzie wynosić od 175  zł do 770 zł w zależności od rodzaju niepełnosprawności i klasy do której uczęszcza uczeń. Aby otrzymać wyprawkę szkolną należy zgłosić się do szkoły do której uczęszcza uczeń, wypełnić wniosek i dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zwrot kosztu zakupu podręczników, będzie dokonany w szkole na podstawie przedłożonej faktury VAT, paragonu, oświadczenia, złożonego przez rodzica/opiekuna prawnego.  
Zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmują one wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

 

Darmowe podręczniki


W roku szkolnym 2016/2017 szkoły otrzymają dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje Dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującym zestawem podręczników ustalonym
 z nauczycielami, radą pedagogiczną i radą rodziców.
Zgodnie z harmonogramem doposażenia szkół podstawowych oraz gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2016/2017 dotacją objęci będą uczniowie: 
 - klas I, II, III, IV i V szkoły podstawowej; 
-  klas I i II gimnazjum.
Dotację na podręczniki otrzymują również niepełnosprawni uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z następującym rodzajem niepełnosprawności: 
1.niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
2.niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
3. niesłyszący
4.słabosłyszący
5.autyzm w tym z zespół Aspergera
6.słabowidzący z zastrzeżeniem art. 22ae.  ust. 5a. pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
Dz. U. z  2015., poz. 2156  z późń. zm. 
7.niewidomi 
8.słabowidzący o których mowa  w art.22ae  ust. 5a pkt.2 ustawy
9.niedowidzący o których mowa w art. 22ae. ust.5a pkt.3 ustawy


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.